Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tryggare samhälle med mindre narkotika och vapen

Man räcker över ett paket.

Vill underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor. Foto: Mostphotos.

Många postombud känner stor oro att hantera olagliga försändelser. Nu ska länsstyrelserna bidra till ny lagstiftning för ett tryggare samhälle.

Utredningen om hur postlagen kan ändras i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post är nu redovisad till ansvarigt statsråd Anders Ygeman.

Det handlar om att stoppa illegal handel med narkotika, narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor.

De fyra nordligaste länsstyrelserna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har tillsammans bedrivit utvecklingsarbetet Tillsammans mot nätdroger. Utifrån erfarenheterna av utvecklingsarbetet Tillsammans mot nätdroger har Länsstyrelsen Västernorrland medverkat i utredningens expertgrupp.

— Det här känns fantastiskt, att de behov och problembilder som vi förmedlat från våra mindre och glest befolkade kommuner har tagits tillvara och att det nu blir tydligare och enklare för brottsbekämpande myndigheter att ingripa mot illegala och farliga varor som skickas i postflödet i hela landet, säger Mats Burman brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen i Norrbottens län.

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. En kartläggning från 2014 som genomfördes inom ramen för utvecklingsarbetet visade att många postombud upplevde det vanligt förekommande med försändelser som kunde innehålla droger och kände en oro över att hantera dessa. Den nya lagstiftningen ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för dem. Länsstyrelsen har genomfört två SIFO-undersökningar 2015 och 2020 som båda visar att allmänheten ger ett starkt stöd till denna lagändring.

— Det här är en vinst för hela samhället och ett avbräck för den organiserade brottsligheten. Nu ska vi fortsätta förbereda för att lagen träder i kraft genom att öka kunskapen och stödja olika aktörer i att ta fram nya rutiner, avslutar Mats Burman.

Fakta
Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansarbete där polis, tull, kommuner, leverantörer och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Arbetet har pågått sedan 2014.
Arbetet kopplar både till mål 3 i Agenda 2030 och till Barnkonventionen. Artikel 33 innebär bland annat att Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika

Kontakt

Ulrika Viklund

Brottsförebyggande samordnare

Telefon 070- 190 25 88