Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker

hjortron

Blotbär, multebär, mylta, mölta, snatterbär, snotter, snåttron, solbär är bara några smeknamn för vårt älskade hjortron, skogens guld. Hjortron är en karaktärsart i våra svenska våtmarker. 

För fjärde året i rad har Länsstyrelsen i Norrbottens län fått i uppdrag av Naturvårdverket att restaurera våtmarker i och i anslutning till naturskyddade områden. I år har drygt 5 miljoner kronor tilldelats Norrbotten för våtmarksrestaurering.

Norrbotten är Sveriges mest våtmarksrika län med 2 miljoner hektar våtmarksareal och det ger oss ett stort ansvar för det nationella och europeiska bevarandet av våtmarker.

Dikade våtmarkers negativa konsekvenser

Under många decennier har våtmarker dikats ut för olika syften. Det medfört flera negativa konsekvenser för vårt landskap som försämrad vattenkvalité, ökad tillrinning till haven av försämrat vatten samt ökad avgång av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. För att uppfylla miljömålet "Myllrande våtmarker" behöver dikade våtmarker restaureras.

Återställer livsmiljöer, lindrar miljöproblem

— Myllrande våtmarker är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål och satsningen på våtmarker är en viktig del i vårt arbete mot målet. Förutom att vi återställer en viktig livsmiljö för våtmarksberoende växter och djur, så är våtmarkerna viktiga eftersom de bidrar till reningen av vattenflödena till våra älvar, minskad risk för översvämningar och till att binda växthusgaser. Det här är en av de åtgärder som har bäst effekt på de miljöproblem som vi människor orsakar, säger Henrik Löfdahl, enhetschef miljöanalysenheten.

Barriärer mot skogsbränder

— Många områden har grund av tidigare dikningsingrepp kraftigt förändrad hydrologi. Att restaurera våtmarker bidrar att till att vatten hålls kvar i landskapet till fördel för våra grundvattenreserver. Intakta våtmarker bildar barriärer mot storskaliga skogsbränder vilka har blivit mer vanliga under de senaste årens torra somrar, säger Josefine Strand handläggare på Länsstyrelsens miljöanalysenhet.

Bättre tillgång till dricksvatten

— En orörd våtmark fungerar som en tvättsvamp i landskapet och bidrar att behålla vatten i landskapet, istället för att det rinner ut i vattendragen. Att vattnet hålls kvar i marken längre har de senaste torra somrarna visat sig vara extra viktigt för tillgången på dricksvatten, avslutar Josefine Strand.

Kontakt