Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kritisk till Trafikverkets inriktningsförslag

Länsstyrelsen ställer sig kritisk till Trafikverkets slutsatser att det inte finns utrymme för nya investeringar i Norrbottens transportinfrastruktur, exempelvis Norrbotniabanan. Länsstyrelsen menar att man inte alls tagit hänsyn till de omfattande investeringar i grön omställning som pågår och planeras.

Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag som är ett första steg mot en ny nationell plan för infrastrukturen som ska gälla år 2022–2033. Underlaget ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition i vår. Utgångspunkten är att infrastrukturen för transporter ska utvecklas i hela landet så att det övergripande transportpolitiska målet och klimatmålen nås.

I sitt yttrande ställer sig Länsstyrelsen frågande till slutsatserna i underlaget som sammantaget innebär att underhållet av befintliga transportsystem måste prioriteras och att det därför inte kommer finnas utrymme för nya investeringar.

— Norra Sverige befinner sig just nu i inledningen av en historisk fas med omfattande investeringar som bland annat handlar om en världsledande grön omställning inom industrin, exempelvis Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Hybrit-projektet för fossilfri stålframställning i Norrbotten. Investeringar som genererar godstransporter och ett stort behov av kompetensförsörjning, säger länsråd Johan Antti.

I underlaget nämns ingenting om industriella investeringar utan planeringen tar sin utgångspunkt i prognoser om minskad befolkningstillväxt i norra Sverige. De pågående och planerade investeringarna i grön omställning innebär att även kraftfulla investeringar i transportnätet behövs för att klara av kompetensförsörjning, godstransporter och klimatomställning. Enligt Länsstyrelsen är Norrbotten en mycket viktig del i denna omställning som belyser vikten av investeringar i framför allt Norrbotniabanan som en del av den Botniska korridoren, Malmbanan och Malmporten.

— Det skenande underhållsbehovet måste självklart hanteras. Men vi är mycket bekymrade över att inriktningsunderlaget indikerar att Norrbotniabanan till Luleå riskerar att skjutas upp på oviss tid. Bristen på kapacitet i befintligt järnvägsnät riskerar dessutom att driva på kostnadsutvecklingen för underhåll och minska möjligheterna att underhålla det vi har, menar Johan Antti.

Kontakt