Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer fokus på biologisk mångfald

objektiv som visar skog. Hand håller i objektivet.

Inget av de 13 miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020. Foto: Jörgen Naalisvaara, Länsstyrelsen Norrbotten

Utsläppen av växthusgaser behöver minska betydligt och bevarandearbetet av ekosystem och arter måste öka. Det visar utvärderingen av miljömålen i Norrbotten som Länsstyrelsen nyligen gjort.

Ur ett nationellt perspektiv har Norrbotten kvar stora arealer med höga naturvärden. Samtidigt är stora delar av länet kraftigt påverkad av markanvändning och exploatering.

Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat luftkvalitet, samhällsplanering och vissa delar av arbetet med vatten. På andra viktiga områden, inte minst bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll.

Inget av de 13 miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020. Fyra av målen bedöms som nära att nås.

År 1999 antog riksdagen målen för Sveriges miljöarbete; inom en generation, senast år 2020, skulle de stora miljöproblemen vara lösta.

— Vi kan konstatera att vi inte nådde dit. Men arbetet fortsätter och vi behöver fokusera på klimatet, ekosystem och biologisk mångfald, säger Jörgen Naalisvaara, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

— Situationen för de flesta så kallade naturtypsmål är kritisk. Värdefulla miljöer minskar och antalet rödlistade och hotade arter ökar. För att bevara naturmiljöer och arter är det viktigt med fortsatt skydd av områden med hjälp av till exempel naturreservat. Det krävs även mer hänsyn i markanvändningen samt en ökad takt i restaureringsarbetet, avslutar han.

Kontakt