Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydliggörande:
Länsstyrelsen lägger stor vikt vid tidiga dialoger och samråd 

En orange illustration med Norrbottniska dekorelement

I en artikel i NSD den 8/1 2021 under rubriken ”Trista beskedet: Boden förlorade stor etablering” framkom kritik från kommunalråd Claes Nordmark mot Länsstyrelsens hantering. Länsstyrelsen vill nu tydliggöra följande:

”Det fanns ingen tydlig tidsplan för arbetet med tillståndsprocessen.”

Under samrådsdiskussionerna med bolaget Critical Metals presenterades bolagets tidsplan, i vilken tillståndsprocessen ingick. Vi utgick i diskussionerna från bolagets egen tidsplan som vi konstaterade var rimlig och dessutom skulle kunna gå att pressas ytterligare för att därmed kunna vinna ännu något kvartal i tiden fram till tillståndsbeslut. Generellt för MPD-ärenden, vilket det här skulle kunna handla om, gäller för övrigt att beslut i de allra flesta fallen kan avges inom 180 dagar från det att ansökan är komplett, vilket motsvarar det nationella målet för handläggningstid i MPD-ärenden.

Avgörande för att etableringen inte hamnade i Norrbotten är, enligt vår uppfattning, inte att bolaget inte fick en ”tydlig tidsplan för tillståndsprocessen”, vilket Claes Nordmark anför som en av två anledningar till att bolaget valde bort Boden. Bolagets val är enligt vår mening tvärtom huvudsakligen ett resultat av att Luleå kommun den 23 november 2020 tackade nej till en etablering på Hertsöfältet. Bolaget valde då att etablera verksamheten i Finland. Denna omständighet framgick över huvud taget inte i artikeln i fråga.

”Det verkar finnas en kultur på länsstyrelsen, att det inte spelar någon roll hur länge en miljöprövning får ta.”

Inom Länsstyrelsen arbetar vi efter den statliga värdegrunden, där bland annat effektivitet och rättssäkerhet är väsentliga delar för vår verksamhet. Vi känner därför inte igen oss i den beskrivningen. I själva verket försöker vi alltid planera och prioritera, så att varje ärende kan hanteras så snabbt och rationellt som möjligt. Vi har ett högt inflöde av tunga och komplexa tillståndsärenden, men också begränsade resurser att tillgå, så att lägga ärenden på vänt är ingen lösning. Ett sätt att skynda på processerna är, liksom skedde i ärendet med bolaget Critical Metals, att lägga stor vikt vid tidiga dialoger och samråd med sökandebolaget.

”Våra tillståndsmyndigheter måste också uppdatera sin kompetens kring de nya industrierna.”

Det är en självklarhet att tillstånds- och tillsynsmyndigheter alltid ska följa den tekniska och industriella utvecklingen och ha en kunskap som säkerställer en adekvat hantering av varje tillstånds- eller tillsynsärende. Länsstyrelsen är väl i takt med tiden och har en stor kunskap om ”de nya industrierna”. Vi har, exempelvis i fråga om vätgasens potential som energislag, under det senare året aktivt agerat för att bana väg för en positiv utveckling inom detta område, bland annat genom att engagera oss i EU:s arbete med ”Green Deal” och särskilt fonden för rättvis omställning till en fossilfri stålframställning (FRO).

Kontakt