Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En blå plan för vattnet kan skydda miljön

Person som fritidsfiskar med kastspö. Vattenet i tjjärnen ligger blickstilla, i den ljusa sommarkvällen, förutom där en nappande fisken rör runt. 

Vattenmyndigheterna föreslår att länsstyrelser och kommuner få ett större ansvar för vattenplaneringen. I likhet med att det finns en grön plan hos de flesta kommuner kan vattnet nu få en ”blå plan”. Med en gemensam plan är det enklare att sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.

Det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms. Genom att hela avrinningsområdets aktörer har en gemensam helhetssyn är det enklare att samverka. Det handlar om att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser.

– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör.

Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat. Vad kan ett högre vattenstånd leda till? Vad händer om fler och mer gifter spolas med ut i vattnet?

– Vattenplanering bör alltid ingå vid framtagande av nya översiktsplaner, detaljplaner och planer för dricks-, spill- och dagvatten. Även miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, vattenkraft och jordbruksverksamhet bör ingå i planeringen, fortsätter Johanna Söderasp.

Anledningen till att vattenmyndigheterna föreslår den här åtgärden är att kommuner och länsstyrelser har en central roll i verksamheter som berör vattenförvaltning. Genom en plan för vattenfrågorna i hela avrinningsområdet minskar risken för att vattnet i framtiden blir sämre. Vattenmyndigheten kommer att vara vägledande myndighet och ett stöd för kommuner och länsstyrelser.

– Genom planen får exempelvis kommuner en bild av hur de i framtiden underlättar dricksvattenförsörjning eller skapar en attraktiv miljö. Samtidigt blir det enklare att sätta in rätt fysisk åtgärd på rätt plats i avrinningsområdet. Förvaltningen av vattnet blir mer kostnadseffektiv, avslutar Johanna Söderasp.

Kontakt