Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

illustration med texten Klimatklivet

Trots det allvarliga ekonomiska läget och coronavirusets spridning i samhället fortsätter investeringarna i lösningar som minskar utsläpp av klimatpåverkande gaser i Norrbotten. I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet inkom 22 ansökningar med drygt 418 miljoner kronor i sökt stöd. Det är den i särklass hittills största summan som sökts i Norrbottens län sedan Klimatklivet startade.

Klimatklivet är ett nationellt stöd riktat till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Coronakrisen till trots vill många satsa på mer långsiktigt hållbara alternativ som bidrar till en grön omställning. Bland ansökningarna finns en stor variation av åtgärder, exempelvis fossilfria industriprocesser och en ökad användning av spillvärme; åtgärder som också bidrar till en cirkulär ekonomi.

— Av de ansökningar som inkommit är det tydligt att intresset i Norrbotten är stort för möjligheterna med ett fossilfritt samhälle, både för arbetstillfällen och tillväxt, säger Ida Wanhatalo, handläggare för Klimatklivet samt klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

— Vi har lämnat yttranden över samtliga inkomna ansökningar till Naturvårdsverket och förhoppningsvis kan de fatta beslut om vissa åtgärder redan innan årsskiftet, fortsätter hon.

Klimatklivet stödjer projekt som ger störst klimatnytta

Sedan Klimatklivet startade år 2015 har totalt 69 ansökningar beviljats i Norrbottens län, flest inom elektrifiering. Pengar från Klimatklivet ges i första hand till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Klimatklivets del av finansieringen för investeringskostnaderna i Norrbottens län är i genomsnitt 49 procent. Hittills har totalt 438,9 miljoner kronor investerats i länet med stöd av Klimatklivet. Bland beslutade åtgärder som genererar störst klimatnytta finns olika sorters energikonverteringar samt anläggningar för produktion av biogas. Totalt i Sverige har cirka 13,5 miljarder kronor investeras.

— I Norrbottens län är det särskilt viktigt att öka andelen fossilfria transporter. Det är därför glädjande att flera av de inkomna ansökningarna omfattar en ökad produktion och användning av biodrivmedel, både inom transportsektorn och jordbruket, samt att ansökningarna för laddstationer för elfordon fortsätter att komma in, säger Sophie Forsberg Johansson, handläggare för Klimatklivet samt klimat-och energisamordnare på Länsstyrelsen.

Klimatklivet förlängs

I höstbudgeten har Regeringen föreslagit en förlängning av Klimatklivet, som vid ett beslut kommer att gälla fram till år 2026. Det skulle ge Naturvårdsverket ökade möjligheter att bevilja stora projekt som kräver en långsiktig framförhållning.

Nästa ansökningsperiod i Klimatklivet är den 18–29 januari 2021 och intresserade rekommenderas att tidigt kontakta Länsstyrelsen för rådgivning.

Kontakt