Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddar unika vattenmiljöer

Skog och vattendrag med stenar. Grönskande skog.

Unika vattenmiljöer i Norrbotten ska skyddas. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norrbotten är ett län med unika naturmiljöer, inte minst när det gäller sötvatten. Under 2020 har Länsstyrelsens naturskyddsenhet startat upp ett arbete för att skydda värdefulla sötvattensmiljöer med hjälp av naturreservat.

Ett antal naturreservat planeras i länet men innan ett reservat kan bildas krävs mycket förarbete med bland annat inventeringar för att kartlägga vilka värden som finns i olika områden.
— Bildandet av naturreservat är en del i arbetet för att nå Sveriges miljömål levande sjöar och vattendrag. I Norrbotten har vi hittills tre reservat med syfte att skydda sötvatten men nu ökar vi takten i skyddsarbetet, säger Susanna Andersson, handläggare på naturskyddsenheten.

Inom naturreservaten bevaras den biologiska mångfalden till framtida generationer. Reservaten ger även möjlighet till friluftsliv och rekreation i natur med låg påverkan från mänskliga aktiviteter.

I länets fjälltrakter förekommer värdefulla fisktomma sjöar med höga tätheter av bladfotingar vilket är unikt även ur ett europeiskt perspektiv. I skogslandets bäckar och älvar huserar flera bestånd av den ovanliga och hotade flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan ställer höga krav på sin livsmiljö och är ett av världens äldsta djur.
Den äldsta flodpärlmusslan som hittats levde i Görjeån i närheten av Vuollerim och blev 280 år!

Kontakt

Susanna Andersson

Naturvårdshandläggare