Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

Från och med 23 januari 2021 gäller en ny föreskrift. Föreskriften har samma innebörd som tidigare föreskrift om en gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Landshövding Björn O. Nilsson har fattat beslutet efter samråd med Norrbottens smittskyddsläkare, Anders Nystedt och Folkhälsomyndigheten samt med bakgrund av smittspridningsläget och situationen i övrigt i länet på grund av covid-19.

Från och med den 23 januari 2021 gäller en ny föreskrift om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Denna föreskrift har samma innebörd som tidigare föreskrift från 24 november 2020 om förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det har även tillkommit bestämmelser i pandemilagen om tillsynsåtgärder mot den som inte följer föreskriften.

- Det här beslutet har vi tagit med anledning av att situationen kring smittspridningen i Norrbotten är likartad sedan november 2020 och även på grund av den nya pandemilagen. Läget är fortsatt allvarligt och vi måste alla göra vad vi kan för att bromsa smittspridningen, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens beslut gäller tills vidare dock som längst till och med utgången av september 2021.

Regeringen har tidigare beslutat att det från och med den 24 november 2020 är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande arrangemang som kan genomföras om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

I regeringens beslut undantas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. För sådana arrangemang har regeringen beslutat om en gräns på 300 deltagare, men Länsstyrelsen har möjlighet att fatta regionala beslut om hur många deltagare som är tillåtna. Sedan den 10 november har en gräns på 50 deltagare gällt i Norrbotten. Det beslutet ändras från och med den 24 november till 8 deltagare.

Genom att de nya föreskrifterna 25 FS 2021:2 A1 träder i kraft upphävs Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (25 FS 2020:31) från den 24 november.

Frågor och svar - FAQ

Föreskriften från den 24 november 2020 och den nya föreskriften begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 8 personer.

Föreskriften från 24 november 2020 upphävs. Men då den nya föreskriften är likartad kvarstår begränsningen om max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det finns även bestämmelser i pandemilagen om tillsynsåtgärder mot den som inte följer föreskriften som träder i kraft den 23 januari 2021.

I Norrbotten gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med sittande deltagare. Regeringen har dock gjort undantag för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, till exempel begravningar eller urnsättningar. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än åtta deltagare från och med den 24 november. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än åtta personer.

Mer information om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringsställen, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Det nya beslutet gäller från och med den 23 januari och tills vidare, dock som längst till och med utgången av september 2021.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen. Regeringen säger också att max 8 personer ska ses som normerande för alla typer av sammankomster.

Dock finns begränsningar även i pandemilagen. Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Mer information om pandemilagen Länk till annan webbplats.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Information om fullmäktige- och nämndssammanträden, Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

 1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
 4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
 5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

 1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 2. danstillställningar,
 3. tivolinöjen och festtåg,
 4. marknader och mässor, samt
 5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.
Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen ska se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli