Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning visar stora oskyddade områden med höga naturvärden

naturreservat, rosa himmel.

Linaälvens dalgång: En av de viktigaste aspekterna med att bevara de fjällnära skogarna är att bevara landskapet med stora, sammanhängande skogar och fjäll, som här i Linaälvens dalgång väster om Gällivare. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen.

Det finns stora oskyddade skogsområden med höga naturvärden i det fjällnära området, något som framkommit i en ny kartläggning och sammanställning av värdefulla naturskogsområden i det fjällnära området. Satsningen ger viktig kunskap till arbetet med att skydda och bevara natur, till nytta för såväl myndigheter som berörda markägare.

Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort kartläggningen av naturvärden i länets fjällnära skogar. Inventeringen berör de fyra fjällänen och visar att det finns sammanlagt över 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog i områden nära våra fjäll som saknar formellt skydd. För Norrbottens län är siffran ca 90 000 ha.

— Det är Naturvårdsverket som beställt underlaget från länsstyrelserna och har också bistått med extra medel för att genomföra kartläggningen. Länsstyrelsen har kontinuerligt genomfört inventeringar och skydd av skogar också i det fjällnära området men nu har vi fått möjligheten att fylla igen de kunskapsluckor vi fortfarande hade om kvarvarande fjällnära skogar utan långsiktigt, formellt skydd, säger Per-Anders Jonsson, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Norrbottens län - arealer per kommun

Kommun

Areal produktiv skogsmark (hektar)

Areal skogklädd mark (hektar)

Total areal (hektar)

Kiruna

29 500

64 500

155 000

Pajala

3 400

4 600

6 700

Gällivare

21 100

36 200

57 300

Jokkmokk

14 200

23 000

39 500

Arjeplog

16 400

29 800

56 800

Arvidsjaur

4 100

6 400

7 500


89 000

165 000

323 000

Norrbotten - arealer fördelat på markägarkategorier

Markägarkategori**

Skogklädd mark*

Totalareal

Statlig mark

104 000

209 000

Bolag

3 000

4 000

Allmänningsskog

11 000

16 000

Kyrkan

2 000

6 000

Enskild mark

45 000

87 000

Totalt i Norrbotten

165 000

323 000

*) I begreppet ”skogklädd mark” ingår all mark med minst 10% krontäckning, förutom produktiv skogsmark även skogklädda myrar, gles fjällbarrskog och fjällbjörkskog. Produktiv skog har inte kunnat räknas fram per markägarkategori.

**) I ”statlig mark” ingår Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Sveaskog, ”Enskild mark" omfattar enskilda privata fastigheter samt bysamfälligheter, främst i Kiruna kommun.

Våra sista större, sammanhängande skogar

Inventeringen visar att det finns ett stort, mer eller mindre sammanhängande skogsområde längs fjällkedjan som har höga naturvärden. Den fjällnära skogen med sina vidsträckta naturskogar utgör idag ett av de få intakta, naturliga skogslandskap som finns kvar i Europa, och i Norrbottens län finns flera av de allra största, väglösa skogsområden som finns kvar i landet. Skydd av stora skogsområden bidrar också till att även värdefulla vatten, fjäll och myrar blir skyddade som obrutna landskap.

— Många av de inventerade skogarna ligger i direkt anslutning till naturreservat och nationalparker som tillsammans ofta bildar mycket stora, sammanhängande ur- och naturskogsområden. Skogarna är mestadels lågproduktiva och förhållandevis virkesfattiga, men deras värde ur naturvårdssynpunkt är väldigt stort. Man kan inte överskatta de stora, fjällnära skogarnas betydelse för bevarande av naturlandskapet och den biologisk mångfalden, säger Per-Anders Jonsson.

Vad betyder inventeringen för markägare i området?

De skyddsvärda områdena berör många olika markägarkategorier, i första hand statlig mark men även andra större markägare och i vissa fall även enskild mark. Det har inte gått ut någon information ännu om vilka de här värdefulla områdena är. Länsstyrelsen kommer så snart man kan redovisa de fjällnära områdena i en karttjänst så att den nya kunskapen om de fjällnära skogarna blir tillgänglig för markägare, berörda myndigheter och andra intressenter.

— Inventeringen har gett oss ett underlag som vi ska analysera och utvärdera tillsammans med Naturvårdsverket och se hur dessa värdefulla skogsområden kan bevaras. Arbetet med att bevara områdena för framtiden kommer att ta lång tid och det är många olika intressen som berörs, avslutar Per-Anders Jonsson.

Kontakt