Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 44 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

I veckans rapportering uppges generella försämringar inom flera verksamheter. 16 län rapporterar om trängsel och man har sett ökat resande i några län. Flera län fortsätter med kommunikation- och informationsinsatser.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser.

Generella efterlevnaden

Den generella efterlevnadsgraden ser ungefär likadan ut som föregående vecka. Länen upplever generella försämringar inom flera verksamheter, så som idrotts- och träningsanläggningar, serveringsställen, bibliotek, butiker, gallerior, matbespisning i skolor och i kollektivtrafiken, dvs platser där det blir köbildning. Flera län rapporterar att rekommendationen om att hålla avstånd är svårast at följa när det gäller alla åldersgrupper.

Vid generella iakttagelser har minst sju län rapporterat om att det uppstår trängsel på restauranger, barer och gallerior.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

10 län rapporterar om åtgärder kopplade till tillsyn och kontroll. Flera län rapporterar om informationsinsatser till allmänheten och åtgärder som verksamheter eller näringsidkare vidtagit. I Uppsala har kommuner gjort anpassningar efter de lokala allmänna råden både i egen och lokal verksamhet i kommunen. I Kronoberg har det varit distansundervisning på gymnasieskolor under v.43 och ungdomarna uppmanas att inte träffas under höstlovet. Vissa livsmedelsbutiker i Halland har infört möjlighet att beställa varor online för att undvika trängsel och i Norrbotten har vissa butiker begränsat antalet besökare som får komma in i butiken när kundtrycket har varit högt.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Tre län rapporterar om hög efterlevnad och 12 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad. Av de 19 län som rapporterat in om kollektivtrafiken är det 16 län som rapporterar trängsel. Man har sett ökat resande i ett par län. Däremot är det 14 län som rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

De flesta länen rapporterar om fortsatta informationsinsatser. Östergötland rapporterar att Östgötatrafiken sätter in trängselvärdar på prov i Linköping, och att manuella räkningar av antalet passagerare ska genomföras på vissa orter och avgångar. Uppsala län uppger att deras ”Gå/cykla-kampanjer” i Uppsala stad verkar ha gett effekt. Fler än normalt använder cykel, och att trängseln på stadsbussarna är mindre än på regionbussarna.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 44.

Läget i Norrbotten vecka 44

Sammanställningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Vi har en ökad smittspridning i Norrbotten och det är viktigt att alla håller ut och fortsätter följa rekommendationerna.

Läget i Norrbotten när det gäller den generella efterlevnaden av rekommendationer är liknande det som rapporterades förra veckan. Majoriteten av kommunerna rapporterar om att vi är fortsatt dåliga på att hålla avstånd i butiker, gallerior, restauranger och caféer. En viss förbättring har skett när det gäller att hålla avstånd på idrotts- och träningsanläggningar. Ett flertal kommuner rapporterar också om att en del allmänna sammankomster genomförs där rådande rekommendationer inte efterlevs.

Precis som tidigare rapporteras det även om viss försämring när det gäller information och möjligheter till god handhygien inom de områden som nämns ovan.

På hotell, vandrarhem och liknande verksamheter samt när det gäller friluftsliv och olika besöksmål så följer besökarna rekommendationerna i stor utsträckning, både när det gäller att hålla avstånd och att ha en god handhygien. Enligt rapporterna tillhandhåller de verksamheterna även bra information till sina gäster och besökare.

Kollektivtrafiken

Även när det gäller kollektivtrafiken har efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd försämrats i takt med att antalet resande ökar under vintertid. Flera kommuner rapporterar om att trängsel förekommer i kollektivtrafiken. En kommun har även sett en markant ökning av antalet resande i samband med snöfall i länet under förra veckan.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

Löpande information, annonsering och dialoger. Samverkan med berörda aktörer inför vinterturism-säsongen.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli