Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 43 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

I veckans rapportering uppger flera län en försämrad efterlevnad och fler anmärkningar i samband med tillsynsbesök. 11 av 21 län rapporterar trängsel i kollektivtrafiken. Gotland lyfter ett gott exempel om en höstkampanj för kommunikation kring pandemin som lanseras 23 oktober.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor.

Försämring i efterlevnaden

Minst åtta län rapporterar att yngre personer blir allt sämre på att hålla avstånd, försämringar inom verksamheter, att 70+ syns allt oftare ute i samhället och att det råder en trötthet bland allmänheten i avseende att följa rekommendationer. Vid generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök har det inkommit fler anmärkningar och det uppstår trängsel på serveringsställen.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Generellt rapporteras det om färre vidtagna åtgärder denna vecka. Informationsinsatser är en återkommande åtgärd och likaså tillsynsbesök. Sju län rapporterar behov av nya åtgärder – bland annat behov kopplat till tillsyn och riktlinjer för verksamheter. Ett par län rapporterar även om behovet av nationell, regional och lokal samverkan för att få allmänheten och verksamheter att efterfölja rekommendationer och riktlinjer.

Efterlevnad i kollektivtrafik

11 av 21 län rapporterar trängsel i kollektivtrafiken, speciellt under rusningstrafik. Bortsett från trängseln upplevs kollektivtrafikens efterlevnad som hög eller medel av de 11 län som rapporterat in. I fyra län bedöms utvecklingen av beläggningsgraden som stabil.

Goda exempel

I Jämtland erbjuder flera livsmedelsbutiker gratis hopsättning av varor. Vännäs kommun i Västerbotten har gjort en film med en tv-profil med budskapet ”mitt val gör skillnad”. I Kalmar län har man tagit fram film med personer som varit sjuka i covid-19. Den 23 oktober lanserar Länsstyrelsen i Gotland tillsammans med Regions Gotland, Gotlands förenade besöksnäring samt polisen en höstkampanj för kommunikation kring pandemin.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

Flera län rapporterar om olika informationsinsatser och kampanjer som ska bidra till en högre efterlevnad. Flera län har förstärkt kollektivtrafiken genom utökning av tågvagnar, extra insatta bussar med mera. I Västerbotten och Skåne finns reseplanerare där resenärer meddelas om risk för trängsel.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 43.

Läget i Norrbotten vecka 43

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Det är fortsatt ett allvarligt läge och det är viktigt att du fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd.

Efterlevnaden av rekommendationerna i Norrbotten har försämrats inom de flesta områden. Flera kommuner rapporterar om trängsel i framförallt butiker och gallerior, men även om att vi har blivit sämre på att följa rekommendationerna vid allmänna sammankomster, på restauranger och caféer och vid idrotts- och träningsanläggningar.

Det rapporteras även om försämrad information och försämrade möjligheter till god handhygien inom de områden som nämns ovan.

Kollektivtrafiken

Även när det gäller kollektivtrafiken har efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd försämrats.

Flera kommuner rapporterar om att trängsel förekommer i kollektivtrafiken. Samtidigt sker en ökning av resande under vintertid vilket medför ytterligare ökad trängsel på vissa linjer.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

Löpande information, annonsering och dialoger. Samverkan med berörda aktörer inför vinterturism-säsongen.

Corona-information uppsatt i kommunens lokaler.

Kommunen försöker hitta nya vägar att nå ut med samma information då medborgare upplevs som informationströtta.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli