Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 37 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Senaste rapporteringen visar stora variationer i hur rekommendationer och riktlinjer efterlevs. ”Coronatröttheten” fortsätter och det finns behov av fortsatt information om bland annat trängsel. Varuutlämning på parkering, i stället för inne i butik, är ett gott exempel på åtgärd, för att bidra till minskad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser.

Rapportering visar på stora variationer

Några län rapporterar om en sämre - andra om en bättre efterlevnad. Ett par län uppger att läget inte har förändrats från föregående vecka, medan vissa län inte har rapporterat in något alls. Generellt rapporteras det att allmänheten uppvisar en trötthet på att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Ett par län rapporterar om brister vid tillsynsbesök av serveringsställen. Det upplevs även som att kunder och besökare i allmänhet har en avslappnad inställning till riktlinjer.

Behov av åtgärder

Majoriteten av länen lyfter ett fortsatt behov av ”påminnelseinsatser” om att pandemin ännu inte är över. Behovet av tydlighet vid eventuella lättnader i restriktioner är också något som rapporteras in.

Kollektivtrafiken

Vad gäller trängsel i kollektivtrafiken rapporterar flertalet län att alltför många personer väljer att resa i rusningstid. Vidtagna åtgärder som lyfts är bland annat uppföljning av förändrade skoltider. Men enligt rapportering behövs fler åtgärder, det finns exempelvis behov av fortsatt information om att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Goda exempel och vidtagna åtgärder

Bland annat erbjuder butiker swishbetalning och varuutlämning på parkering. En kommun har tagit fram affischer med QR-koder till Folkhälsomyndighetens information på olika språk. Att bjuda in samhällsaktörer till krisledningsstaben, för att ta del av information kring bland annat sociala frågor, är ett annat gott exempel.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 37

Läget i Norrbotten vecka 37

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generellt god i Norrbotten. Det finns även fortsättningsvis förbättringspotential när det gäller trängsel i matbutiker, framförallt under sena eftermiddagar och kvällar.

Det är bra skyltat i butiker både när det gäller att hålla avstånd i köer och kring handsprit. Endast en kommun bedömer att personer i åldern 70+ förekommer i stor omfattning vid sammanhang/platser där människor samlas.

Resandet med Länstrafikens bussar är fortsatt lägre än motsvarande period förra året.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

Kalix kommun har tillsammans med Billerud/Korsnäs publicerat en annons för att tacka alla som har hjälpt till att stoppa smittspridningen under de veckor som företagets reparationsstopp pågick.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt