Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Återskapar viktiga livsmiljöer

Inom det svensk-finska EMRA-projektet kommer Länsstyrelsen tillsammans med verksamhetsutövare genomföra åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft och flottledsrensningar, både i huvudfåror och i flera av dess biflöden.

I Pärlälven i Jokkmokks kommun planerar Länsstyrelsen att utföra restaureringsåtgärder. Syftet är att återskapa viktiga livsmiljöer för vattenlevande organismer som är påverkade av flottning.

— Genom olika biotopåtgärder ska projektet öka den biologiska mångfalden. EMRA är ett intressant projekt då det sträcker sig över flera områden såväl som att öka kunskapen om fiskbestånd i reglerade vattendrag, identifiera åtgärdsbehov samt att genomföra åtgärder säger Linda Johansson, Projektledare för EMRA.

Det svensk-finska samarbetsprojektet är möjligt tack vare finansiering från EU:s utvecklingsfond Interreg Nord.
I projektet EMRA samarbetar Länsstyrelsen i Norrbotten med Vattenfall Vattenkraft AB, Havs- och Vattenmyndigheten samt ett antal aktörer i Finland.
EMRA:s huvudsakliga mål är att återskapa viktiga livsmiljöer i Lule och Kemi älv.

Under flera decennier var timmerflottning i bäckar, åar och älvar det enda sättet att transportera stockar från avverkningsplatserna i norra Sveriges inland till industrierna vid kusten.
I Sverige pågick flottningen från början av 1800-talet fram till 1980-talet. Flottningen var ytterst viktig för den skogsindustrin och den fortsatta ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige.

— När man skulle flotta timmer så ville man öka vattenströmningen i mitten av älven och därför schaktades stenar ut till älvens stränder och det har skapat en älv som är mer likformig. Olika arter behöver olika typer av miljöer avseende exempelvis vattendjup och strömhastighet under olika åldersstadier, säger Dan Ojanlatva, planerare för vattendragsrestaurering inom EMRA.

Pärlälven, som rinner in i Lilla Lule älv väster om Jokkmokk, är ett vattendrag som påverkades av flottning. Många av flottledslämningarna är i dåligt skick, mycket beroende på att de utsatts för naturlig erosion men också skedde ett visst restaureringsarbete under 1970-talet då många lämningar revs. Däremot är många av de för fisken livsviktiga sidofårorna i Pärlälven fortfarande avstängda och utgör därmed hinder för fisken att vandra i älven.

— Vi förbereder just nu arbetet och åtgärderna innebär att man med hjälp av grävmaskin lägger tillbaka sten ut i vattendraget. Det är omöjligt att återskapa älven hur den en gång såg ut men man kan ge tillbaka en mångformighet till älven, säger Dan Ojanlatva.

älv som visar flottningsverksamhet

Även om Pärlälven har påverkats kraftigt av flottningsverksamheten har älven även många orörda sträckor. Foto:Länsstyrelsen

Kontakt