Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter vecka 33

sommar gultzaudden

Denna vecka rapporterar länen in både positiva och negativa förändringar när det gäller efterlevnaden. Tröttheten att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer fortsätter och ungdomar uppges vara sämre än resten av åldersgrupperna på att hålla avstånd. Även när det gäller kollektivtrafiken uppger länen att efterlevnaden är lägre.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet.

Efterlevnaden varierar i de flesta län

En del län uppger att det har blivit en positiv förändring med en högre efterlevnad, medan andra länsstyrelser uppger en lägre efterlevnadsgrad och att det pågår en negativ trend när det gäller att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Efterlevnaden fortsätter att variera beroende på väder. Vid dåligt väder uppstår trängsel och köbildning i gallerior och butiker. Medan det vid fint väder uppstår trängsel vid stränder och badplatser. Vissa län rapporterar trängsel i parker och naturområden samt i fjällområden.

Vissa åldersgrupper är sämre på att följa riktlinjer

Det rapporteras om att ungdomar är minst benägna att hålla avstånd och det verkar också uppstå olika syn mellan ungdomar och näringsidkare vad exempelvis ”sällskap” betyder. Flera län har angett att även riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna och att denna åldersgrupp har börjat röra sig mer ute i samhället.

Behov av åtgärder

Flera län rapporterar om behov av skarpare riktlinjer när det gäller trängsel på stränder och i kollektivtrafik. De efterfrågar också möjligheter för kommuner att avbryta verksamhet som påverkar efterlevnaden negativt. Några län efterfrågar information/kampanjer kopplat till att semestern tar slut och skolorna startar.

Lägre efterlevnad i kollektivtrafiken

Några län rapporterar om försämrad efterlevnad i kollektivtrafiken på grund av ”coronatrötthet” eller ökat turistresande. Flera län uppger även att trängsel uppstått i rusningstid eller till och från populära besöksmål och i ankomsthallar.

Vidtagna åtgärder i kollektivtrafiken

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna har varit omfattande i de flesta län. Det finns bland annat appar och webbsidor som visar den aktuella beläggningen i kollektivtrafiken i vissa regioner. Flera län rapporterar att man arbetar riktat mot skolelever och ungdomar för att uppmuntra till bättre efterlevnad och att använda andra färdsätt än kollektivtrafiken. På flyg finns möjligheten att köpa munskydd.

Behov av åtgärder i kollektivtrafiken

Det rapporteras om ett behov av att hitta former för att motverka trängsel i kollektivtrafiken när skolterminen börjar. Några regioner rapporterar att man varit i kontakt med kommunerna för att till exempel senarelägga skoldagen för att minska trycket i rusningstid, med blandat resultat. Behovet att stänga vissa utflyktsmål om det inte går att hindra trängsel i kollektivtrafiken är också en åtgärd som länen lyfter fram.

Här kan du läsa hela den nationella sammanfattningen för vecka 33


Läget i Norrbotten vecka 33

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generellt god i Norrbotten men förbättringspotential finns när det gäller trängsel i restauranger, butiker och till viss mån i kollektivtrafik.

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Det är en fortsatt utmaning med viss trängsel på restauranger, caféer samt mataffärer där 1-meters regeln inte upprätthålls. Det är högt tryck på besöksnäringen i fjällen och rapporter har kommit om brister i efterlevnaden från besökare på bland annat fjällstationer. Flera kommuner bedömer att personer i åldern 70+ förekommer i stor omfattning vid sammanhang/platser där människor samlas.

Möjlighet till handtvätt/handsprit upplevs god på de flesta platser men vissa platser/butiker som har erbjudit handsprit gör det i mindre omfattning eller har tagit bort handspriten.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer: begränsningar i antalet kunder inne i butiker, kösystem utomhus, ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt