Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter vecka 32

gultzaudden sommar bad sol

Flera län rapporterar om en lägre efterlevnad de senaste veckorna och att försiktighetsåtgärderna fortsätter att minska. Verksamheter och restauranger uppges ha en hög efterlevnad. Här följer också en redovisning av efterlevnaden i Norrbottens län vecka 32.

Den här sammanfattningen av det nationella läget grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser.

Lägre efterlevnad och fortsatt trötthet

Flera län har fått rapporter om att efterlevnaden försämrats de senaste veckorna beroende på en ökad trötthet bland allmänheten.

Många turistmål har fortsatt ett högt antal besökare och med det följer ökad trängsel och man rapporterar att turister och besökare är mindre benägna att följa rekommendationerna.

Försiktighetsåtgärderna har minskat i alla åldrar och även personer i riskgruppen 70+ har blivit något sämre på att hålla avstånd.

Observationer vid tillsynsbesök på restauranger vittnar generellt om hög efterlevnad och ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare.

Åtgärder

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna i kollektivtrafik har varit omfattande i de flesta län. Några län har exempelvis appar och webbsidor som visar aktuell beläggning. En tredjedel av länen rapporterar att lokaltrafiken sätter in fler eller extra långa fordon vid behov i rusningstid.

Allt fler kommuner använder trivselvärdar och trängselvakter för att sprida information och påminna om att hålla avstånd.

Behov av ytterligare informationsinsatser

Det rapporteras om ett fortsatt behov av ytterligare informationsinsatser för att kunna uppnå en högre efterlevnad, exempelvis material som uppmanar till uthållighet.

Här kan du läsa hela den nationella sammanfattningen för vecka 32

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet.

Läget i Norrbotten vecka 32

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generellt god i Norrbotten men förbättringspotential finns när det gäller trängsel i restauranger, butiker och till viss mån i kollektivtrafik.

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

  • Fortsatt utmaning med viss trängsel på restauranger, caféer samt mataffärer. Där 1-meters regeln ej upprätthålls har klagomål från allmänhet framförts.
  • Högt tryck på besöksnäringen i fjällen. Brister i efterlevnaden från besökare på bland annat fjällstationer.
  • Flera kommuner bedömer att personer i åldern 70+ förekommer i stor omfattning vid sammanhang/platser där människor samlas
  • Möjlighet till handtvätt/handsprit upplevs god på de flesta platser men vissa platser/butiker som har erbjudit handsprit gör det i mindre omfattning eller har tagit bort handspriten.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer: ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper, stängda omklädningsrum i kommunal verksamhet.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt