Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter vecka 31

gultzaudden sommar bad sol

Flera län rapporterar om en lägre efterlevnad vecka 31. Det finns en bristande efterlevnad i offentliga miljöer och trängseln har ökat bland alla åldrar.

Den här sammanfattningen av det nationella läget grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser.

En fortsatt trötthet bland allmänheten

Flera län rapporterar att försiktighetsåtgärderna har fortsatt minska, vilket uppfattas bero på en viss trötthet bland allmänheten. På många turistmål rapporteras en ökning i antalet besökare och med det ökad trängsel. Turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta. Efterlevnaden för olika verksamheter och platser varierar beroende på väder.

Hög efterlevnad där det finns föreskrifter

Kommunernas tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare.

Fortsatt oro för ökad trängsel i kollektivtrafik vid skolstart

Generellt rapporteras det fortfarande om en lägre beläggningsgrad jämfört med föregående år men flera län rapporterar om ett ökat resande. Resandet väntas att fortsätta öka framöver och det finns en oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken när skolorna åter öppnar.

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna i kollektivtrafik har varit omfattande i de flesta län. En tredjedel av länen rapporterar att lokaltrafiken sätter in fler eller extra långa fordon vid behov i rusningstid.

Åtgärder har vidtagits i stor utsträckning

Flera län rapporterar att åtgärder har vidtagits i stor utsträckning. Flera kommuner samverkar exempelvis med lokalt näringsliv och rapporterar om möjligheter för riskgrupper att handla utanför ordinarie öppettider. Länen rapporterar även om utökade möjligheter att rapportera trängsel via e-tjänster hos kommuner.

Här kan du läsa hela den nationella sammanfattningen för vecka 31

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet.

Läget i Norrbotten vecka 31

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Norrbottens samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Norrbotten är fortsatt generellt god, men att det finns lokala variationer mellan kommuner och olika verksamheter. Det märks även en viss trötthet bland allmänheten

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

  • Viss trängsel på matvaruaffärer, restauranger, krogar där tillräckliga avstånd inte hålls.
  • Ökad trängsel i affärer vid dåligt väder.
  • Högt tryck på besöksnäringen i fjällen. Brister i efterlevnaden från besökare på bland annat fjällstationer.
  • Flera kommuner bedömer att personer i åldern 70+ förekommer i stor omfattning vid sammanhang/platser där människor samlas
  • Möjlighet till handtvätt/handsprit upplevs god på de flesta platser men vissa platser/butiker som har erbjudit handsprit gör det i mindre omfattning eller har tagit bort handspriten.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer: ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper, stängda omklädningsrum i kommunal verksamhet.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt