Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter vecka 30

gultzaudden sommar bad sol

Efterlevnaden är fortsatt generellt hög i Sverige men försiktighetsåtgärderna rapporterats ha minskat något bland allmänheten. Det finns en oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken vid kommande skolstart och när människor återvänder från semestern.

Den här sammanfattningen av det nationella läget grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser.

Generellt hög efterlevnad

De flesta län bedömer att efterlevnaden generellt är hög men att det varierar mellan olika kommuner och platser. På turistmål och på platser med mycket folk i rörelse är efterlevnaden lägre med ökad trängsel som följd. Turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta.

Efterlevnaden för olika platser varierar beroende på väder och det rapporteras att det upplevs vara svårare att upprätthålla avstånd vid restauranger och barer under kvällstid.

Försiktighetsåtgärder har minskat bland allmänheten

Flera län rapporterar att försiktighetsåtgärderna har minskat bland allmänheten i alla åldrar. En vanlig tolkning är att människor tycks vara trötta på att hålla avstånd. Det finns även en oförsiktighet bland unga personer som tror sig haft covid-19.

Hög efterlevnad i kollektivtrafik

Generellt upplevs en hög efterlevnad av rekommendationerna vid kollektivtrafik. Vissa brister finns hos yngre resenärer. Det rapporteras om en oro för en ökad trängsel i kollektivtrafiken i samband med skolstart.

Här kan du läsa hela den nationella sammanfattningen för vecka 30

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet.

Läget i Norrbotten vecka 30

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Norrbottens samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Norrbottens län generellt är fortsatt god, men att det finns lokala variationer mellan kommuner och olika verksamheter.

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

  • Viss trängsel på restauranger, krogar samt i matvaruaffärer där tillräckliga avstånd inte hålls.
  • Även rapporter om viss trängsel i regional kollektivtrafik - buss samt tåg.
  • Högt tryck på besöksnäringen i fjällen. Brister i efterlevnaden från besökare på bland annat fjällstationer.
  • Flera kommuner bedömer att personer i åldern 70+ förekommer i stor omfattning vid sammanhang/platser där människor samlas
  • Möjligheten till handtvätt/handsprit upplevs som god på de flesta platser, men saknas på vissa badfaciliteter.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer: ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper, stängda omklädningsrum i kommunal verksamhet.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt