Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Sverige vecka 29

gultzaudden sommar bad sol

Generellt är efterlevnaden hög i landet men brister på vissa platser som restauranger, barer och butiker. Turister är sämre på att följa rekommendationerna.

Den här sammanfattningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser.

Generellt hög efterlevnad

De flesta län bedömer att efterlevnaden är generellt hög men att det förekommer brister på vissa platser i nästan alla län. Det finns goda förutsättningar att rekommendationerna följs, även på de platser där efterlevnaden bedöms vara låg. Det finns tydlig information på flera språk, avståndsmarkeringar handsprit och möjlighet till att tvätta händerna på de flesta platser.

Turister sämre på efterlevnad än bofasta

Orter med många turistmål och besökare har haft sämre efterlevnad än andra ställen i länet. Turister verkar mer obenägna att följa rekommendationerna än bofasta.

Lägst efterlevnad på restauranger, barer och butiker

Verksamheter är välinformerade och noggranna med att hjälpa allmänheten att följa rekommendationerna. Allmänheten håller inte sig till regler som verksamheter förmedlar. Värst är det under kvällstid på restauranger och barer där alkohol serveras. I butiker rapporteras också efterlevnaden vara låg i flera län. Unga är sämre på att följa rekommendationerna än andra åldersgrupper.

Här kan du läsa hela den nationella sammanfattningen för vecka 29

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet.

Läget i Norrbotten

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Norrbottens samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Norrbottens län generellt är fortsatt god, men att det finns lokala variationer mellan kommuner och olika verksamheter.

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

  • Viss trängsel på restauranger, krogar samt i matvaruaffärer där tillräckliga avstånd inte hålls.
  • Även rapporter om viss trängsel i regional kollektivtrafik - buss samt tåg.
  • Högt tryck på besöksnäringen i fjällen. Brister i efterlevnaden från besökare på bland annat fjällstationer.
  • Möjligheten till handtvätt/handsprit upplevs som god på de flesta platser, men saknas på vissa badfaciliteter.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer; ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper, stängda omklädningsrum i kommunal verksamhet, med mera.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt