Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 28

gultzaudden sommar bad sol

Flera kommuner i landet har identifierat stora brister i efterlevnaden, speciellt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Det rapporteras också om en trötthet att hålla avstånd och att följa rekommendationer.

Den här sammanställningen grundar sig på lägesbilder från 19 av Sveriges 21 länsstyrelser.

Allvarliga brister i efterlevnaden

Ett stort antal kommuner har identifierat allvarliga brister i efterlevnaden vid serveringsställen, framförallt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Detta gäller även vid badplatser/stränder, restauranger och matbutiker. Borgholm och Mörbylånga på Öland rapporterar om en besvärlig situation av efterlevnaden.

En trötthet i att följa rekommendationer

Flera län rapporterar om en trötthet i alla åldersgrupper att hålla avstånd och följa rekommendationer. Personer i åldern 70+ vistas i allt för stor omfattning vid platser där människor samlas och unga följer inte rekommendationerna i samma utsträckning som andra åldersgrupper.

Periodvis trängsel i kollektivtrafiken

Det är generellt sett en god efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. De problem som rapporteras är periodvis trängsel på bussar och tåg, exempelvis vid rusningstid och till badplatser och stränder vid soligt väder. Resenärer tycks heller inte ha anpassat sina restider utanför rusningstider.

Vidtagna åtgärder och behov

Flera åtgärder är vidtagna. Bland annat finns skyltar uppsatta på allmänna platser och på vissa platser har personal anställts för att påminna allmänheten att hålla avstånd. Tydligare information kring riktlinjer från centrala myndigheter samt ytterligare reglering för att hantera trängsel vid till exempel badplatser efterfrågas från kommuner.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 28

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet.

Så är läget i Norrbotten

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Norrbottens samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Norrbottens län generellt är god, men att det finns lokala variationer mellan kommuner och olika verksamheter.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild som Länsstyrelsen Norrbotten tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd följs i Norrbotten. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Flera kommuner rapporterar om viss trängsel på restauranger, krogar samt i matvaruaffärer.
  • Tidvis förekommer även trängsel i kollektivtrafiken i länets större städer
  • Möjligheten till handtvätt/handsprit upplevs som god på de flesta platser, men saknas på vissa badfaciliteter

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer; ökad tillsyn även kvällstid, avståndsmarkeringar för köer, fortsatt handlingshjälp till riskgrupper, stängda omklädningsrum i kommunal verksamhet, med mera.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt