Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna har en viktig roll i Agenda 2030

Illustration: FN

Länsstyrelserna ska verka för att genomföra Agenda 2030 regionalt och bidra till att nationella mål får genomslag i länet.

I mars 2019 lämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) och den 17 juni presenterade regeringen en proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. I propositionen tydliggörs länsstyrelsernas roll för genomförandet av Agenda 2030.
— Det är bra att Agenda 2030-propsitionen nu har presenterats och att Länsstyrelserna i denna ges en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030, inte minst vad gäller samordning av olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser i varje län, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen och just denna propositionen förväntas behandlas i riksdagen under hösten. 

Regeringen betonar i propositionen vikten av att man arbetar med de globala målen på lång sikt, även bortom 2030. Man understryker att agendan ska integreras i ordinarie processer och att det mål som man föreslår ska redovisas samlat till riksdagen i en särskild bilaga till budgetpropositionen.
Regeringen framhåller också vikten av samordning och samverkan med aktörer i hela samhället. 

Kontakt