Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressmeddelande: Regional bostadsmarknadsanalys 2020

Foto: Mostphotos

Precis som tidigare år visar Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys att det råder ett underskott på bostäder i sju av länets fjorton kommuner.

Bristen på bostäder finns framförallt i länets tätorter, men analysen pekar också på ett fortsatt underskott på bostäder för vissa samhällsgrupper. Att ta sig in på bostadsmarknaden är fortsatt svårt för den som saknar resurser, goda referenser eller efterfrågar någon form av kategoribostad, exempelvis särskilt boende för äldre.

Årets bostadsmarknadsanalys bygger framförallt på kommunernas egna svar som rapporterats in före Coronapandemins utbrott.

- Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är idag svårt att svara på säger avdelningschef Susanne Friberg. Men det är sannolikt att pandemin ger långsiktiga konsekvenser som inverkar på bostadsbyggandet, vilket i sin tur leder till hushållens förmåga att tillgodose sitt bostadsbehov och därmed också hemlösheten. Då kan det också förväntas ett ökat tryck på kommunerna, bland annat vad gäller försörjningsstöd. Men vi ska också komma ihåg att det görs mycket för att stimulera bostadsproduktionen, fortsätter Susanne Friberg. En viktig statlig insats är investeringsstöden som har bidragit till byggandet i länet. Sedan maj 2019 har exempelvis projekt omfattande 442 hyresbostäder beviljats investeringsstöd.

Viktigt förebyggande samarbete

Den sociala hållbarheten utgör en viktig del av bostadsförsörjningen. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer. Utredaren Anna-Karin Abrahamsson vid enheten för samhällsplanering och kulturmiljö har sammanställt rapporten och betonar betydelsen av vräkningsförebyggande samarbete.

- Länsstyrelsen har under vintern reviderat det tidigare framtagna metodstödet för vräkningsförebyggande åtgärder för att tydligare omfatta barnperspektivet i syfte att stödja kommunerna, säger Anna-Karin Abrahamsson. Vår uppgift är att utgöra såväl stöd som inspiration för kommuner och fastighetsägare i det vräkningsförebyggande samarbetet. Bostadsförsörjningen är av avgörande betydelse för att landsbygderna ska kunna utvecklas. Attraktiva boenden och en god livsmiljö är en förutsättning för att människor ska vilja bosätta sig på en plats.

Kontakt