Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd för att stärka barns rättigheter

Logotyp: fiskekartan.se

Nu utlyser Länsstyrelsen 500 000 kronor till kommuner i Norrbotten för insatser som stärker och utvecklar barns rättigheter.

Det kan handla om att förebygga barns utsatthet i olika former eller att stärka tillämpningen av barnrättsperspektivet genom att höja kompetensen hos beslutsfattare och personal.

Barnkonventionen och offentlig verksamhet

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Alla vuxna har enligt konventionen ett gemensamt ansvar att respektera, skydda och främja barns rättigheter och de som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn har ett särskilt ansvar för att barns rättigheter tillgodoses. Det är därför viktigt att all offentlig verksamhet, på statlig, regional eller kommunal nivå, arbetar barnrättsbaserat.

Vem kan söka?

Kommuner i Norrbottens län kan söka och beviljas medel för insatser i egen regi eller som eller för insatser som genomförs i samverkan med olika aktörer som exempelvis andra kommuner eller ideella organisationer.

Bakgrund

Barnombudsmannen och andra aktörer har visat att barns rättigheter inte respekteras på flera områden, främst när det gäller barn i utsatta situationer. Ofta rör det sig om att barn inte skyddas från våld på det sätt de har rätt till och att barn med funktionsnedsättningar utsätts för kränkningar. Det är också vanligt att barns rätt till delaktighet och att få komma till tals inte tillgodoses.

Barns utsatthet riskerar att öka i och med konsekvenserna av covid-19. I en första kartläggning av pandemins konsekvenser i länets kommuner framkom en oro över barn och ungas situation då stödet från skola, samhällsinstitutioner och äldre anhöriga minskar. Framför allt barn som lever i familjer där det förekommer våld, missbruk eller andra problem riskerar att utsättas mer vid isolering och mindre stöd från nätverk.

Kontakt