Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältarbeten i Norrbotten i sommar

Foto: Jörgen Naalisvaara

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält.

Det handlar bland annat om inventering av olika arter, kartläggning av vägtrummor och projekt för att återställa vattenmiljöer.

Inventering av insekter

För att få bättre kunskap om vilka insekter som finns i länet, kommer länsstyrelsen att påbörja en inventering av flygande insekter i olika naturmiljöer i länet. I år är några få platser utvalda för att kartera förekomst av olika pollinerare. Nästa år inleder vi en bredare övervakning på fler platser och i fler naturmiljöer.

Fällor kommer att sättas ut i slutet av maj och början av juni, i år i Tornedalen samt Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Vid några tillfällen under sommaren kommer provflaskor i fällorna att bytas. I september kommer fällorna att plockas in.

Kontaktperson: Jörgen Naalisvaara

Förberedelser i Pärlälven

Foto: Fredéric Forsmark

Länsstyrelsen planerar för att genomföra miljöåterställningsåtgärder i Pärlälven. Åtgärderna är en del i det Interreg Nord finansierade EU-projektet EMRA. Under flottningsepoken rensades många älvar, däribland Pärlälven, på sten för att underlätta transport av timmer. Stenar schaktades ut till strandkanterna och sidofåror stängdes av genom att bygga stenmurar.

Under 2020 kommer Länsstyrelsen att göra flertalet förberedande inventeringar på plats längs Pärlälven för att planera för genomförandet av åtgärder under kommande säsonger. Till vänster i bild syns en stenmur som har byggts upp för att kanalisera vattnet. Muren stänger av möjligheterna för vandrande fisk.

Kontaktperson: Linda Johansson

EMRA

Biotopkartering av vattendrag

Vattendrag runt om i länet inventeras för att ta reda på mer om värdefulla vattenmiljöer, kartlägga miljötillståndet och för att se vilka åtgärdsbehov som finns. Inventering genomförs under juni till september.

Kontaktpersoner: Emma Palmgren och Adrian Andersson Nyberg

Inventering av häckande fåglar

Foto: Susanne Backe

Inventeringar sker i hela länet för att följa fågelbestånden i Norrbotten. Riktade inventeringar görs av kustfåglar och odlingslandskapets fåglar. Inventeringarna pågår från mitten maj till mitten av juli.

Kontaktperson: Susanne Backe

Inventering av vägtrummor

I samarbete med Trafikverket inventeras vägtrummor för att kartlägga trummor som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen sker inom Pite-, Åby- och Lule älvars avrinningsområden under juni till augusti.

Kontaktpersoner: Emma Palmgren och Adrian Andersson Nyberg

ReBorN LIFE - Restoration of Boreal Nordic Rivers

Det omfattande åtgärdsarbetet i EU Life-projektet ReBorN fortsätter. Under 2020 kommer delar av Råneälven, Vitbäcken och Åbyälven i Norrbottens län återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas. Arbetet görs framförallt med grävmaskiner. Tänk på att inte gå fram till en grävmaskin eftersom området där den arbetar är en byggarbetsplats.

Kontaktpersoner: Perä Sofia, Dan Ojanlatva

ReBorNlänk till annan webbplats

Miljöövervakning av sjöar och vattendrag

Provtagning av vattenkemi och biologi i sjöar och vattendrag sker under hela året i ett antal sjöar och vattendrag i länet. Syftet är att följa långsiktiga trender i våra vattenmiljöer. Provtagningen utförs till stor del av externa provtagare som vi anlitat och en del utförs av länsstyrelsens personal.
I september/oktober varje år sker en landsomfattande provtagning av sjöar från helikopter. Ungefär 1000 slumpvis valda sjöar i länet undersöks en gång under en sexårs-period för att få en bred överblick av miljötillståndet. Resultaten används bland annat till utvärdering av miljökvalitetsmålen. Sveriges Lantbruksuniversitet utför övervakningen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Alla resultat är tillgängliga via SLUlänk till annan webbplats

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Inventering av utter

Foto: Rasmus A Vive

Inventeringen, med syfte att följa utvecklingen av utter i Norrbotten, äger rum i Piteälven i augusti.

Kontaktperson: Susanne Backe


Inventering påverkan i kustvatten

Inom ett projekt om övergödning kommer näringsbelastade kustvattenförekomster i länet att karteras för åtgärder. Under året kommer främst vattenprovtagningar att genomföras. Provtagningar sker utspritt över året.

Inom Interreg Nord projektet SeaCOMBO inventeras kustmiljöer för att kartlägga miljötillståndet och för att se vilka åtgärdsbehov som finns. Inventeringar sker i maj och juni samt september och oktober.


Kontaktperson: David Bystedt

Inventering av flodpärlmussla

Foto: Länsstyrelsen

Inventering av flodpärlmussla pågår under augusti i Ljusträskbäcken i Älvsbyn och Pärlskalsbäcken, Jokkmokks kommun. Syftet är att följa populationernas utveckling i länet. Inventeringen ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet – Stormusslor.

Inom Kolartic-projektet SALMUS kommer flodpärlmussla i Görjeån, Souksaurebäcken, Bölsmanån, Tvättstugubäcken och Rutnajoki att inventeras för att få en bild av beståndens status. Även vattenkemiundersökningar, elfisken för att undersöka värdfiskens status, insamling av musslor för parasitstudier, åldersanalys samt metallanalyser kommer att göras.

Kolarcticlänk till annan webbplats
Salmuslänk till annan webbplats
Länsstyrelsens internationella samarbeten

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Miljöövervakning av kustvatten

Övervakning av kemi, biologi och fysik i vattnet inom Råneå skärgård sker under hela året och utförs av Umeå Marina Forskningscentrum.

Övervakning av bottenmiljön sker i Råneå skärgård, Haparanda skärgård och Kinnbäcksfjärden (söder om Jävre). Provtagningarna sker i juni och utförs av Umeå Marina Forskningscentrum.

Övervakning av kustfisk sker i Råneå skärgård och Kinnbäcksfjärden (söder om Jävre). Provtagningarna är planerade att pågår i juli till slutet av augusti.

Umeå Marina Forskningscentrumlänk till annan webbplats

Kontaktperson: David Bystedt

Kontakt