Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressmeddelande: Framsteg i arbetet mot narkotikahandel på internet

Hyllor med varor på utlämningsställe för näthandel.

Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länens långvariga arbete med metoden ”Tillsammans mot nätdroger” och den goda samverkan mellan olika samhällsaktörer har nu burit frukt.

Regeringen tillsatte den 7 maj en statlig utredning för att utreda hur postlagen kan ändras i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

- Vi ser att mycket narkotika distribueras via brev eller post till Norrbotten och övriga län i Norra Sverige. De cannabis-undersökningar som är genomförda i Norrbotten visar också att det är lika vanligt att testa och använda cannabis i en liten kommun som en stor kommun, säger Mats Burman, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. Samtidigt visar en kartläggning som samverkansarbetet genomförde redan 2014 att många postombud upplever att det är vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger och att de känner en oro över att hantera dessa. 2015 genomfördes en Sifo-undersökning som visar att allmänheten tycker att det är mycket viktigare att stoppa droger än att till varje pris värna sekretessen.

- Tack vare arbetet med "Tillsammans mot nätdroger" är vi rustade för att förvalta det förebyggande och trygghetsskapande arbete som en ändrad lagstiftning kommer att innebära, menar Anna Karlsson, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Västernorrlands län. - Arbetet grundades i problemen med lättillgänglig narkotika i glesbygden, snart får vi ett regelverk som också innefattar illegala vapen med mera. En vinst för hela samhället och ett avbräck för den organiserade brottsligheten, betonar Anna Karlsson.

Länsstyrelserna har vid flera tillfällen fört fram de narkotika-relaterade problem som uppmärksammats lokalt även i våra mindre och glest befolkade kommuner till de departement som på olika sätt har ansvar för frågan. En uppvaktning som nu gett resultat.

Fakta

"Tillsammans mot nätdroger" är ett samverkansarbete där polis, tull, kommuner, leverantörer och andra berörda aktörer i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ingår. Arbetet har pågått sedan 2014. Arbetet kopplar både till
mål 3 i Agenda 2030 och till Barnkonventionen vars artikel 33 bland annat innebär att de så kallade Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika.

Kontakt

Mats Burman

Regional samordnare för brottsförebyggande arbete