Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 17.12

Stort intresse för seminarium om bortförda personer

Renkalv. Foto:Johnér

I veckan arrangerade Länsstyrelsen i Norrbotten en digital föreläsning i samarbete med Utrikesdepartementet (UD) på temat barn och vuxna som förts ut ur landet mot sin vilja. Ambassader och konsulat kontaktas allt oftare av nödställda med hemvist i Sverige som under utlandsresa utsatts för hedersrelaterat våld och förhindras att återvända till Sverige.

Det kan handla om unga personer som avsiktligt blivit nödställda av sina närstående under semesterresor till familjens ursprungsland där de riskerar att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning, eller annat hot, tvång eller våld. Flickor är en utsatt grupp men även unga pojkar löper risk att skickas på uppfostringsresor där de hamnar på olika institutioner som använder sig av tortyrliknande metoder.

- Det råder stor osäkerhet i länet kring ärenden som rör de här frågorna och det finns behov av att öka kompetensen hos framförallt yrkesverksamma inom skola och socialtjänst och förse dem med verktyg och kunskap för att identifiera barn och unga som löper risk att föras bort. Jag är glad att intresset för utbildningen var stort då det signalerar en vilja att stärka arbetet för målgruppen, säger Sara Avander, samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vikten av att agera i tid

Seminariet fokuserar på att öka kunskapen kring hur svenska myndigheter i utlandet och i Sverige kan agera och samverka i dessa ärenden samt vilka internationella regelverk det finns att förhålla sig till.

- Det är viktigt att agera i tid, innan det är för sent, säger Viktor Sjögren på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden under föreläsningen.
- Förebyggande arbete i olika former med bland annat utbildning av yrkesverksamma och informationskampanjer riktade till olika målgrupper är viktigt för att förhindra riskabla utresor. När en person väl förts ut ur landet är det svårare att agera även om det finns upparbetade rutiner och verktyg för att försöka få tillbaka personer till Sverige, fortsätter Viktor Sjögren.

Arbetet i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län har ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av ett resurscentrum mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Sedan en tid tillbaka arbetar Una Norrbotten, ett regionalt kompetensteam mot hedersrelaterat förtryck och våld, med att höja kompetensen hos yrkesverksamma i länet genom digitala träffar. En samordnare har anställts inom Luleå kommun för att stötta hela länet och i förlängningen den utsatta målgruppen som far illa. I nuläget är socialtjänsterna i fokus men arbetet är under utveckling och det är ett viktigt område som vi arbetar inom, säger Annika Hellgren på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Intresset för föreläsningen var stort bland länets yrkesverksamma och bland de som lyssnade fanns representanter från socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård, flyktingmottagning, integration, rättsväsendet samt länets kvinno- och tjejjourer.

Statistik hela landet 2019

  • 114 familjekonfliktärenden* (totalt 211 individer varav 73 myndiga och 138 minderåriga)
  • I 28 ärenden har det funnits en konkret risk för barn- eller tvångsäktenskap för personeneller personerna ifråga.
  • I 20 av ärendena har det rört sig om en sk. uppfostringsresa
  • I 50 av ärenden så har socialtjänsten haft kännedomen om individen eller individerna sedan tidigare.
  • I 21 av ärendena har Polis/Åklagare varit inkopplade.
  • I 43 ärenden har UD kunnat bekräfta att personen eller personerna har kommit hem till Sverige igen.

* Definition av familjekonfliktärenden: Nödställda på grund av familjekonflikt. Personer som avsiktligt har förts ut till och/eller hålls kvar i utlandet av sina närstående. Personerna utsätts eller riskerar att utsättas för hot, tvång eller våld från familjens sida. Ofta i en hedersrelaterad eller destruktiv patriarkal kontext.
Källa: Utrikesdepartementet

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, LST Norrbottens län