Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet

Läget i länet med anledning av coronapandemin

Vecka 25. Antalet bekräftade covid-19 fall ökar i länet. Det är fortsatt betydande påverkan inom sektorerna hälsovård, sjukvård och omsorg samt handel och industri.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i länet. Sedan vecka 23 går det att utläsa en kraftig ökningstendens. Ökningen av bekräftade fall beror främst på att antalet provtagningar har ökat men också på att smittspridningen sker i flera av länets kommuner.

Gällivare kommun har stängt flera verksamheter i Gällivare och Malmberget. Stängningen berör bland annat museum, bibliotek, sporthall, utebad och ungdomsgårdar.

Region Norrbotten erbjuder alla som har förkylningssymtom att lämna prov för covid-19 på sin hälsocentral. Provet visar om du är sjuk i covid-19 just nu. Den som testar positivt för covid-19 blir kontaktad personligen av vården. Det kan ta upp till sju dagar innan provsvaret finns tillgängligt.

Fortsatt betydande påverkan inom två sektorer

Det är fortsatt hög belastning inom sektorn sjukvård, hälsa och omsorg. Material- och personalbrist påverkar verksamheter i länet. Tillgången på material har förbättrats men lagren byggs inte på än.

Det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, för att skydda våra äldre och andra riskgrupper. Besöksförbudet på äldreboenden är förlängt till 31 augusti 2020. Undvik smittspridning genom att träffas utomhus, håll avstånd och använd plexiglas som skärm mellan er. Kalix kommun pausar möjligheten till möten via plexiglas på särskilda boenden tills vidare. 

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att hämta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Det nya uppdraget innebär att Länsstyrelsen ska förse regeringskansliet med fördjupade lägesbilder inom det sociala området. Risken finns att sociala problem förvärras i pandemins spår. Exempelvis kan barn i utsatta familjer fara mer illa, våld i nära relationer kan öka och bristen på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb kan få negativa sociala konsekvenser.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan.

Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge för många företag i länet, framförallt mindre företag som är beroende av besöksnäringen. I Norrbotten blir det allt tydligare att coronakrisen, så här långt, innebär en större relativ ökning av antalet arbetslösa kvinnor i länet jämfört med andra grupper. 

Resor och gränstrafik

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att följa upp efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Länsstyrelsen samverkar med Folkhälsomyndigheten, regionen och kommunerna för att genomföra uppdraget. När det finns indikationer på en ökad smittspridning i länet behöver regionala aktörer vidta nödvändiga åtgärder.

Sedan den 13 juni kan symptomfria personer resa inom Sverige. Gränsrestriktioner till våra grannländer gäller fortsatt. Finland gör undantag för arbetspendling, för par som sällskapar över gränsen och för de som äger hus i Finland. Norge gör undantag för personer med uppehålls- eller arbetstillstånd samt resor till och från Gotland.

Landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland har vid ett möte den 12 juni konstaterat att effekterna av epidemin har varit mycket likartade i de nordliga regionerna. Antalet infektioner har varierat från landskap till landskap, och i norr har man inte upplevt lika många smittade som i de södra delarna av respektive land. Stängningen av gränserna har påverkat de nordliga regionerna på många sätt. Landshövdingarna och överdirektörerna önskar att regionala skillnader beaktas när begränsningsbeslut fattas och att gränstrafiken mellan norra Finland, norra Sverige och norra Norge kan öppnas så snabbt som möjligt.

Sommaraktiviteter

Följ riktlinjerna på caféer, restauranger och uteserveringar, så att de kan fortsätta hålla öppet. Läs vidare om myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.
Covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommarlänk till annan webbplats.

Kommunernas påverkan av covid-19

I Norrbotten har kommunerna olika påverkansgrad av covid-19. Åtta kommuner har inte någon påverkan, fem kommuner bedömer sin påverkan som måttlig och en kommun bedömer sin påverkansgrad som betydande.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan.

Brandrisk och höga flöden

På grund av vädret och värmen är risken för brand i skog och mark hög. För tillfället råder inte eldningsförbud, men räddningstjänsterna uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark. SMHI varnar för lokalt mycket höga brandrisker i länets inland och kustland. Regnskurar mattar tillfälligt av brandrisken under torsdagen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har två helikopterresurser för skogsbrandsläckning stationerade i Norrbotten fram till 20 juni kl 13:00.

I Torneälven från Abisko till sammanflödet med Rautasälven och lokalt i delar av Norrbottens fjälltrakter är det höga flöden i vattendragen som kan medföra översvämningsproblem.

Kontakt

Anders Öhlund
E-post till Anders Öhlund
Telefon 010-225 54 80

Robert Svanberg
Brandrisk
E-post till Robert Svanberg
Telefon 010-225 54 60

Henrik Larsson
Höga flöden
E-post till Henrik Larsson
Telefon 010-225 53 46

Sommaren blir inte som vanligt i år. Det är fortfarande viktigt att följa riktlinjerna så att vi tillsammans kan bromsa smittspridningen. Tack för att du håller ut!

Länsstyrelsen tillsammans med Region Norrbotten och Polisregion Nord ger en samlad bild av läget i länet och hur corona-krisen påverkar samhällsviktig verksamhet.

Deltagare på presskonferensen är Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten, Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör, Patrik Hellberg, poliskommissarie, Polisregion Nord och Björn O. Nilsson, landshövding, Länsstyrelsen. Foto: Malin Andersson

Smittspridningen inom Sveriges 21 län ligger i olika faser. Några län har en ökning, några befinner sig på en platå och några län ser en minskning av antalet nya bekräftade fall. Norrbottens län har enligt smittskyddsläkare Anders Nystedt en svag ökning av antalet nya bekräftade fall.


 • Fyra kommuner i länet har förändrat sin påverkansgrad från måttlig till ingen påverkan.

 • Antalet nyinskrivna på arbetsförmedlingen fortsätter att ligga något högre per vecka än under samma period förra året. Samtidigt har antalet arbetslösa inte ökat de senaste fyra veckorna.
 • Antal varslade personer under maj 2020 är lägre (55 anställda) jämfört med maj 2019 (79 anställda).

 • I samverkan med civilsamhället erbjuds ungdomar i länet feriejobb och andra aktiviteter under sommaren.

 • Tio fler konkurser under april-maj i länet jämfört med samma period förra året.
 • Några kommuner rapporterar om ökad smittspridning i samhället, äldreomsorgen och hemtjänsten.
 • Antalet resenärer ökar successivt på Luleå Airport. SAS ökning av antalet flighter har bidragit till att ökningen under vecka 22 blev extra stor. Ökningen i Kiruna är inte lika tydlig.

Studenter, som ni vet blir det ett annorlunda firande i år. För att bromsa smittspridningen gäller det att fira med förnuft! Vi skickar med ett stort grattis och applåderar alla fantastiska insatser. Stort lycka till, ha kul och njut av livet!

Studenten blir inte som vanligt i år, se filmen om hur du bidrar till att bromsa smittspridningen via Länsstyrelsen i Norrbottens läns facebooksidalänk till annan webbplats

Länet har just nu en måttlig till betydande påverkan i vissa samhällssektorer. 

 • Fortsatt är det branscherna tillverkning, handel samt hotell och restaurang som har flest anställda som omfattas av korttidsarbete.
 • Under maj månad fram till 22 maj varslades 12 personer i Norrbotten. Under april varslades 968.
 • Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att gå ner men är fortfarande något högre än förra året.
 • Antalet arbetslösa eller i program i Norrbotten är nu 1262 fler än för ett år sedan. Samtidigt har antalet arbetslösa inte ökat under de fyra senaste veckorna.
 • Få kommuner begär stöd avseende skyddsutrustning.
 • Det är stor risk för gräsbränder i länet och kulmen för höga flöden förväntas under vecka 23.

Många restauranger, caféer och barer upplever just nu ett besvärligt läge. Genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla avstånd, när du besöker en restaurang, bidrar du även till att restaurangerna klarar av att följa Folkhälsomyndighetens regler.

Alla behöver ta sitt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen: Håll ut - håll avstånd - håll kontakten. En av våra viktigaste tillgångar är vår vilja att hjälpa varandra.

Tabell med samhällssektorer till vänster, påverkansgrad i mitten och prognos till höger. Samhällssektorn vård och omsorg samt Handel och industri är orange i påverkansgrad. Transporter och Offentlig förvaltning är båda gula i påverkansgrad samt ökande i prognos. Resterande sektorer är gröna i påverkansgrad och oförändrade i prognos.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Vecka 20. Länsstyrelsen tillsammans med Polisregion Nord samt Tjejjouren Luleå presenterar en samlad bild av läget i länet med anledning av corona-krisen och hur den påverkar samhällsviktig verksamhet.

Karin Markaberg utredningssektionschef Polisregion Nord, Joakim Luttu förundersökningsledare Polisregion Nord, Sara Avander enheten för Social hållbarhet Länsstyrelsen, Anna Forssberg Tjejjouren och Luleå Björn O. Nilsson Landshövding ger en aktuell lägesbild hur corona-krisen påverkar samhällsviktig verksamhet i länet och vilka sociala konsekvenser det medför.

Tabell med samhällssektorer. Samhällssektorn vård och omsorg är röd i sin påverkansgrad. Sektorn Handel och industri är orange i påverkansgrad. Transporter och Offentlig förvaltning är båda gula i påverkansgrad. Sektorerna energiförsörjning, finansiella tjänster, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, skydd och säkerhet, socialsäkringar är gröna i påverkansgrad.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Vecka 19. Läget är just nu ansträngt men stabilt. Det är fortsatt allvarlig påverkan inom hälso- och sjukvård på grund av covid-19.

Länsstyrelsen arbetar vidare med uppdraget att mäkla sjukvårdsmaterial till kommunerna. Tillsammans med Region Norrbotten och länets kommuner finns nu en gemensam överenskommelse framtagen för uppdraget.

Det är viktigt att människor i länet fortsätter agera för att bromsa smittspridningen. Tillsyn av restauranger genomförs i kommunerna. Syftet med tillsynen är att säkerställa att människor kan hålla avstånd enligt rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

En kartläggning som gjorts bland länets kommuner visar att utsatta grupper riskerar att bli mer utsatta. Det finns generell oro över att inte veta vilka konsekvenserna blir på sikt. Särskilt utsatta är barn och unga då de drabbas av distansundervisning, ökad isolering i dysfunktionella familjer med våld, missbruk, socioekonomisk påverkan med mera.

Under perioden mars-april har andelen anmälda brott inom brottskodgruppen våld i nära relation ökat i länet. Störst ökning ses i östra Norrbotten.

Sektorn handel och industri är fortsatt påverkad. Kommunerna, Region Norrbotten och statliga myndigheter genomför tillsammans ett flertal åtgärder för att minska den betydande påverkan. Flera aktörer arbetar med att hitta ersättningsaktiviteter för de feriejobb som inte går att genomföra denna sommar.

Glädjande är att flera sektorer inte har någon påverkan. Dessa sektorer är energiförsörjning, finansiella tjänster, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, skydd och säkerhet samt socialförsäkringar.

I länet i övrigt är det risk för gräsbränder vid kusten. Det finns även risk för att höga flöden i våra älvar och biflöden inom kort kommer att påverka våra verksamheter. Det är även viktigt för länet att kommunernas räddningstjänster är rustade för kommande sommarsäsongen.

Inom vård och omsorg är påverkan fortsatt allvarlig och det finns ett stort behov av personal och skyddsutrustning. Antalet konstaterade sjukdomsfall ökar och det är bekräftad smittspridning vid flertalet äldreboenden. Det finns även äldreboenden där besöksförbudet inte respekteras av anhöriga.

Kommunerna i länet är påverkade i olika grad. En bredd av frågor ska hanteras som en följd av pandemin. Exempel på dessa är brist på skyddsutrustning, förhöjd elevfrånvaro i grundskolan och ökningen av våld i nära relationer.

Några positiva faktorer är att:

 • Vårdpersonal kan fortsätta arbetspendla över gränsen mellan Sverige och Finland.
 • För att åtgärda materialbristen på bästa sätt arbetar Länsstyrelsen tillsammans med Region Norrbotten och länets kommuner på en överenskommelse avseende hanteringen av nationellt tilldelad material från Socialstyrelsen.

Läget hos många företagare är mycket ansträngd. De som är mest drabbade är mindre företag som är beroende av besöksnäringen. Vissa större företag har en minskad orderingång och materialbrist. I samverkan med Region Norrbotten genomför Landshövding Björn O. Nilsson flera företagsbesök runt om i länet. Under veckan har företag i Luleå kommun besökts. Tidigare veckor har besök gjorts hos företag i Boden, Älvsbyns och Piteå kommun. Det är även positivt att Region Norrbotten nu utlyser ett särskilt stipendium som är riktat till drabbade kulturskaparna som driver företag inom kulturella och kreativa näringar.

Transportsektor har fortsatt en måttlig påverkan. På grund av för få resenärer är det svårt att upprätthålla flygtrafiken till Kiruna. Flyget kommer dock att gå som vanligt under nästa vecka för att Kiruna kommun säkrar upp ett antal flygstolar vid varje flygning. Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Kiruna kommun arbetar vidare med frågan för att åstadkomma en mer långsiktig lösning.

Tabell med samhällssektorer till vänster, påverkansgrad i mitten och prognos till höger. Samhällssektorn vård och omsorg är röd i sin påverkansgrad och ökande i prognos.Sektorn Handel och industri är orange i påverkansgrad och ökande i prognos. Transporter och Offentlig förvaltning är båda gula i påverkansgrad samt ökande i prognos. Resterande sektorer är gröna i påverkansgrad och oförändrade i prognos.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Många företag varslar eller permitterar anställda. Varslen sker främst inom hotell- och restaurangbranschen men även kultur, nöje och fritid samt uthyrning, fastighetsservice och resetjänster. Arbetsförmedlingen ser dock en avmattning av nyinskrivna arbetssökande personer under veckan som gått. Antal personer som berörs av varsel om uppsägning i Norrbotten under perioden 1 mars- 19 april är 1 476 personer.

Källa: Arbetsförmedlingen

Det finns en efterfrågan på personal inom utbildning, vård och omsorg. Arbetsförmedlingen har fått in flera nyanmälda platser för sjuksköterskor, undersköterskor och skogsarbetare.

12 av länets 14 kommuner har påbörjat sin tillsyn av restauranger och caféer. Kontrollerna görs för att säkerställa att det inte förekommer trängsel och att det finns möjlighet för människor att hålla avstånd till varandra.

Flera aktörer, där ibland Polisen, ser att antalet självorganiserade ungdomsfester har ökat. Ungdomar i länet påverkas även av att aktiviteter ställs in, det finns färre feriejobb och vissa sommarjobb ställs in helt. Ungdomarna står även i fokus vid valborgsfirandet. Flera föreningar i länet har meddelat att de ställer in sina traditionella valborgsfiranden med majbrasor och kringarrangemang. Högtiden har historiskt sett ett stort ungdomsfokus, därav är det flera aktörer i länet som vädjar till ungdomar att stanna hemma eller fira högtiden på ett ansvarfullt sätt.

Länsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Norrbotten samt Polisregion Nord ger en samlad bild av läget i länet och hur de tillsammans verkar för att begränsa effekterna av krisen.

Presskonferens vecka 17

 • Björn O. Nilsson, Landshövding, Länsstyrelsen
 • Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingschef Luleå/Boden
 • Nils-Olov Lindfors Regionråd Region Norrbotten
 • Patrik Hellberg, Poliskommissarie, Polisregion Nord

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Läget är fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, även om leveranser av sjukvårdsmaterial har börjat komma igång. Det finns även ett ökat behov av vård- och skolpersonal.

Stora delar av näringslivet är drabbat av ekonomiska konsekvenser där det finns en akut likviditetskris i vissa branscher. Besöksnäring, handel och restaurangverksamhet är de branscher som drabbats hårdast. Även stora industrier har problem, dessa rör främst komponents leveranser. Detta är en effekt av stängda gränser och restriktioner för folksamlingar och resande.

Kommunerna kommer att få stöd i sin tillsyn av restauranger och caféer. Tillsyn görs för att se till att det finns möjlighet till social distansering. Vi behöver även tänka på stundande högtider och studentfirande. Vi ska fira. Det är sättet vi gör det på som blir annorlunda, för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi måste vara uthålliga. Vi får inte slappna av, utan vi ska gemensamt fortsätta agera för att bromsa smittspridningen. 

Region Norrbotten

Provtagningar av personer ökar. Uppmaningen är att fortsätta hålla den sociala distanseringen. Detta för att undvika att det uppstår en pik i antalet smittade och att sjukvården inte ska klara av situationen.

100 företag inom besöksnäringen kommer att få del av ett stöd för vidareutbildning och utveckling av sina företag. Det görs även en liknande satsning inom kulturen för de fria kulturutövarna, som även de lider av konsekvenserna av pandemin. Även stora företag har drabbats. Förhoppningen är att det införs en form av omsättningsstöd för att rädda företagen.

Arbetsförmedlingen

Pandemin slår kraftigt mot arbetsmarknaden. I mars hade arbetsförmedlingen högt tryck och de ser nu en viss avmattning. Under perioden 1 mars-19 april 2020 har 1476 personer blivit varslade i Norrbotten. Det är en ganska stor skillnad i förhållande till grannlänen och skillnaden har blivit större under de senaste dagarna. Trots detta finns en god efterfrågan av arbetskraft inom näringar som hälso- och sjukvård samt skogs- och lantbruk.

Polisen

Det finns en förväntan att Polisen ska lösa frågor som exempelvis gäller förbjudet om allmänna sammankomster större än 50 personer. Festligheter som exempelvis majbrasor eller studentfirande måste bedömas efter vilken typ av evenemang det är. Stämmer evenemanget överens med de kriterier som gäller för offentlig tillställning eller allmän sammankomst, gäller begräsningen om max 50 deltagare. Restauranger är varken en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst. Formellt finns ingen begränsning för restauranger men vi ska efterleva den sociala distanseringen och det ska inte förekomma köbildning eller trängsel, detta för att bromsa smittspridningen. Följs inte reglerna kan Polisen stötta smittskyddsläkaren som beslutar om stängning.

Det är ett fortsatt hårt tryck på hälsovård, sjukvård och omsorg i länet. Situationen inom sektorerna handel- och industri samt transport är fortsatt ansträngd och över 800 personer har varslats från sina arbeten. Antalet personer berörda av varsel om uppsägning är dubbelt så hög i Norrbotten i jämförelse med de nordligaste länen under perioden 1 mars – 12 april.

Gäller perioden 1 mars - 12 april 2020. Källa: Arbetsförmedlingen

Län

Antal varslade

Västernorrlands län

277

Västerbottens län

376

Jämtlands län

447

Norrbottens län

827

Det är dock betryggande att sektorn socialförsäkringar är fortsatt opåverkad även om socialförsäkringssystemet just nu utsätts för sin kanske hårdaste prövning någonsin. Det är även glädjande att flera andra samhällssektorer fungerar utan påverkan, såsom energiförsörjning, finansiella tjänster, livsmedelstransporter, rättsväsendet och försvar.

Tabell med samhällssektorer till vänster, påverkansgrad i mitten och prognos till höger. Samhällssektorn vård och omsorg är röd i sin påverkansgrad och ökande i prognos.Sektorn Handel och industri är orange i påverkansgrad och ökande i prognos. Transporter och Offentlig förvaltning är båda gula i påverkansgrad samt ökande i prognos. Resterande sektorer är gröna i påverkansgrad och oförändrade i prognos.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Vad gör Länsstyrelsen just nu

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att stödja kommunerna i deras rapportering om brist av sjukvårdsmaterial. I uppdraget ingår även att mäkla mellan kommunerna och fördela det sjukvårdsmaterial och den sjukvårdsutrustning som tilldelas länet.

Länsstyrelsen kommer även att stödja Norrbottens smittskyddsläkare och kommuner med samordning av tillsyn av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Syftet är att tillsynen ska komma igång för att kontrollera att föreskrifterna efterlevs.

Under förra veckan har även ett regionalt råd satts samman. Regionala rådet för Covid-19 leds av landshövding Björn O. Nilsson och består av kommunstyrelseordföranden/kommunalråd, regionråd och verksamhetsansvariga för vissa myndigheter och organisationer. Syftet med rådet är att samverka för att komma fram till en aktörsgemensam, långsiktig inriktning och samordning för länets hantering av covid-19. Rådet ska även få aktuell information.


Just nu har vi ett hårt tryck inom hälsovård, sjukvård och omsorg. Det är även en ansträngd situation för handels- och industriföretag i länet. Här ser vi nu varsel och konkurser inom restaurang, handel och tillverkningsindustrin.

Transport är även en sektor som påverkas mycket. Det gäller bland annat flyg, kollektivtrafik och arbetspendling. En glädjande nyhet den här veckan är att människor kan fortsätta arbetspendla över gränsen mellan Sverige och Finland. Finland införde den 7 april striktare villkor för arbetspendling och nu tillåts endast den mest nödvändiga pendeltrafiken. Arbetstagaren ska även kunna visa upp ett intyg från arbetsgivaren att arbetet arbetstagaren utför är nödvändigt.

Glädjande är också att mycket faktiskt fungerar, till exempel energiförsörjning, finansiella tjänster, livsmedelstransporter, socialförsäkringar, rättsväsendet och försvar.

Påverkan på samhällsviktig verksamhet vecka 15

Tabell med samhällssektorer till vänster, påverkansgrad i mitten och prognos till höger. Samhällssektorn vård och omsorg är röd i sin påverkansgrad och ökande i prognos.Sektorn Handel och industri är orange i påverkansgrad och ökande i prognos. Transporter och Offentlig förvaltning är båda gula i påverkansgrad samt ökande i prognos. Resterande sektorer är gröna i påverkansgrad och oförändrade i prognos.

Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Vad gör Länsstyrelsen just nu

Vi har ett starkt fokus på att bromsa smittspridningen. Länsstyrelsen har även fått ett nytt uppdrag av socialstyrelsen som berör kommunernas behov av skyddsmaterial. Här samverkar vi med Norrbottens kommuner så att materialet fördelas till kommunerna som har behov.

I övrigt ser vi en trend som vi tar höjd för och det är att minska de sociala konsekvenserna. Det kan skapa oönskade situationer i vårt samhälle när varsel och permitteringar öka och fler skolbarn är hemma.

Länsstyrelsen vill även nu inför Påsk uppmana alla som inte behöver genomföra en nödvändig resa att stanna hemma. Genom detta hjälps vi åt att bromsa smittspridningen.

Länsstyrelsen tillsammans med Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och polisen presenterar en samlad bild av läget i länet med anledning av coronapademin och hur den påverkar samhällsviktig verksamhet.

Kontakt