Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hyllar viktig plattform på internationella kvinnodagen

Med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars vill vi på Länsstyrelsen hylla en viktig plattform och strategi som fyller 25 år.

I år är det 25 år sedan 189 av FNs medlemsstater antog Pekingplattformen. 25-års jubileet innebär ett tillfälle för alla att utvärdera hur långt vi har kommit och hur långt vi har kvar.

FN-konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad Kvinnokonventionen (CEDAW), som antogs av FNs generalförsamling 1979, en viktigt startpunkt för att stärka kvinnors rättigheter. Vid FNs fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, (Fourth World conference on Women) utformades Pekingplattformen (The Beijing Platform and Declaration of Action 1995) en handlingsplan för hur målen i kvinnokonventionen ska uppnås.

Pekingplattformen anger strategin om jämställdhetsintegrering som en metod för att uppnå jämställdhet. Jämställdhetsintegrering handlar om att ett jämställdhetsperspektiv integreras i exempelvis en kommuns alla verksamhetsområden i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet. Jämställdhetsarbetet blir istället en del i det ordinarie arbetet och det ska utföras av medarbetarna i organisationen och inte utav speciellt utsedda eller speciellt anställda personer.

Den svenska jämställdhetspolitiken bygger på strategin om jämställdhetsintegrering - något som också Strategi för jämställdhet i Norrbotten (2018-2023) bygger på.

Nya gemensamma utmaningar och överenskommelser som också ska jämställdhetsintegreras är Agenda 2030 och dess 17 odelabra mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.

Med aktivt och strategiskt jämställdhetsperspektiv möjliggör vi lika rättigheter i Norrbotten, Sverige och i världen!

Kontakt

Irina Enbuska Von Schantz

Jämställdhetsutvecklare