Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stöd för information och demonstration inom ekologisk produktion

En humla sitter på en lilafärgad blomma.

Organisationer, föreningar och företag som anordnar kompetensutveckling som kan bidra till att öka kunskapen inom ekologisk produktion inom lantbruk och trädgård kan söka stödet.

UTLYSNING Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser totalt 200 000 kronor till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande demonstrationer och informationstillfällen som syftar till att öka kunskapen inom ekologisk produktion inom lantbruk och trädgård.

Utbildningstillfällena inom denna utlysning ska ge deltagarna ökad kunskap om anpassning av utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen och till att anpassa gödslingen med stall- och mineralgödsel till grödornas växtnäringsbehov i ekologisk produktion. Aktiviteterna kan även handla om åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling, vilket ger ett effektivt upptag av växtnäring, samt om skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor och kväve från fältet för att reducera övergödningseffekter i vatten och hav, inom ekologisk produktion. Aktiviteterna kan också handla om att underlätta omläggningen till ekologisk produktion samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av produktionstekniska hinder.

Målgruppen för aktiviteterna är aktiva lantbruks- och trädgårdsföretag i länet. Verksamheten i fokus ska vara företagsmässig och inte på hobbynivå.

Stödsökande är skyldig att se till annonsering sker på sådant sätt att hela målgruppen nås, till exempel genom direktutskick eller annonsering. Stödsökanden har även möjlighet att kostnadsfritt annonsera om den verksamhet man får stöd för i tidningen Norrbruk som ges ut av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.2 demonstrationer och information samt inom fokusområdet 4bc, demonstrationer och information för miljö och klimat – ekologisk produktion.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar och företag som anordnar kompetensutveckling kan söka stödet.

Det här kan du få stöd för

 • löner inklusive sociala och indirekta kostnader
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter kopplade till genomförandet

Vilka villkor finns?

Målgruppen för kurserna är aktiva lantbruks- och trädgårdsföretag i länet. Verksamheten i fokus ska vara företagsmässig och inte på hobbynivå.

Stödsökande är skyldig att se till annonsering sker på sådant sätt att hela målgruppen nås, till exempel genom direktutskick eller annonsering. Stödsökanden har även möjlighet att kostnadsfritt annonsera om den verksamhet man får stöd för i tidningen Norrbruk som ges ut av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.2 demonstrationer och information samt inom fokusområdet 4bc, demonstrationer och information för miljö och klimat – ekologisk produktion.

Så här bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra projektet.
 • Projektets metod bidrar till att sprida kunskap.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 5.1 i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygdprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Ansök senast den 3 april

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 3 april 2020. Vi kommer att fatta beslut senast under juni månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Utlysningen omfattar 200 000 kr. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Projektet ska genomföras före 31 januari 2023

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 31 januari 2023 Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de kostnader som ger rätt till stöd, efter avdrag för intäkter.

Ansök om stödet via e-tjänst

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Mina sidor, jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gör så här

 1. Logga in på ”Mina sidor” och välj ”E-tjänster inom mina sidor”.
 2. Därefter väljer du Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar” och ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 3. Tryck på den stora blå rutan där det står ”Starta tjänsten”. Nu öppnas ansökningssystemet.
 4. Under flik 3 ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer”Demonstrationer och information” och därefter ”Miljö och klimat” samt ”Ekologisk produktion”.

Fullmakt kan behövas

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Om fullmakt för e-tjänster på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt