Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om viktiga vattenfrågor – här är synpunkterna

Under 2019 höll Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt samråd om ”viktiga vattenfrågor” i distriktet. Synpunkterna från de drygt 50 instanser som svarade finns nu sammanställda.

Samrådet om Viktiga vattenfrågor pågick från 2 maj till 1 november 2019. Samrådet syftade till att ta reda på om Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt fått med de viktigaste frågorna och identifierat de största hindren för att vattenförbättrande åtgärder ska kunna genomföras, eller om det bör göras omprioriteringar när det gäller förvaltning av sjöar, vattendrag samt kust- och grundvatten.

Totalt 51 instanser kom in med synpunkter. Det är bland annat kommuner, länsstyrelser, vattenorganisationer och nationella myndigheter som svarat och nu finns svaren sammanställda.

Enligt Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt har Vattenmyndigheten fått in många genomarbetade och konstruktiva synpunkter där en klar majoritet av samrådsinstanserna anser att de viktigaste frågorna fångats upp i samrådsdokumentet. Hit hör exempelvis behovet av att tydliggöra vattnets värde för samhället, att öka takten i åtgärdsarbetet och av att vidareutveckla samverkan och dialog. En handfull instanser pekar ut frågor som de anser saknas och efterfrågar exempelvis större fokus på vattenkraftens och areella näringars påverkan på vatten i distriktet. Många instanser har konkretiserat och preciserat utmaningarna ur sina perspektiv.

Resursbrist och bristande samverkan

På frågan om vilka hinder man ser i vattenförvaltningsarbetet generellt, är det många samrådsinstanser som anger både ekonomisk och kompetensmässig resursbrist som ett hinder för åtgärdsarbetet. Flera kommuner efterfrågar exempelvis mer vägledning och statlig finansiering för att kunna genomföra åtgärder i nödvändig utsträckning. Bland annat Pajala kommun, Kalix kommun och Skellefteå kommun, konstaterar att det saknas politisk förankring, förståelse och prioritering av vattenmiljöfrågorna, vilket försvårar åtgärdsarbetet.

Många av samrådsinstanserna pekar även på bristande samverkan, inte minst på lokal nivå, som ett hinder i arbetet med vattenfrågor. Flera instanser, bland andra Älvsbyns kommun och SMHI anser att samverkan mellan flera kommuner krävs för att öka åtgärdstakten.

- Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har fått in ett bra underlag att gå vidare med i arbetet inför kommande åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Det känns tryggt att veta att vi är på rätt spår när vi nu tar arbetet vidare in i nästa förvaltningscykel. Vi tackar alla som har deltagit i samrådet och hoppas på ett stort engagemang och en god dialog även i fortsättningen, säger Johanna Söderasp.

Kontakt