Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Sök stöd för kompetensutvecklingsprojekt som bidrar till rikt odlingslandskap

Timringskurser där du får både teori och praktik har tidigare varit populära utbildningstillfällen.

Timringskurser där du får både teori och praktik har tidigare varit populära utbildningstillfällen.

UTLYSNING Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser totalt 450 000 kronor till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande kurser som syftar till att öka kunskapen inom miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Det kan exempelvis handla om:

 • odlingslandskapets biologiska mångfald
 • ekosystemtjänster eller bevarande
 • synliggörande av odlingslandskapets kulturmiljöer.

Vad innebär kompetensutvecklingsåtgärder?

Utbildningstillfällena inom denna utlysning ska ge deltagarna ökad kunskap om hur man

 • gynnar biologisk mångfald
 • synliggör och bevarar, restaurerar eller återskapar natur- och kulturmiljöer
 • samt ge ökad kunskap om landskapets ekosystemtjänster.

Aktiviteterna kan handla om vård och restaurering av odlingslandskapets kulturbyggnader och kulturelement, hur man kan skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i och vid åkermark, hur betesmarker och slåtterängar ska skötas för att gynna biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer, hur man kan öka odlingen av bevarandevärda växtsorter, om hänsyn och åtgärder i jordbruk för att öka ett områdes natur- och kulturvärden samt sociala värden.

Målgruppen för kurserna är

 • boende och verksamma på landsbygden i Norrbottens län
 • samt aktiva lantbrukare och djurhållare i länet.

Stödsökande är skyldig att se till annonsering sker på sådant sätt att hela målgruppen nås, till exempel genom direktutskick eller annonsering. Stödsökanden har även möjlighet att kostnadsfritt annonsera om den verksamhet man får stöd för i tidningen Norrbruk som ges ut av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Tidningen Norrbruk

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.1 kompetensutveckling samt inom fokusområdet 4a, kompetensutveckling för miljö och klimat – ett rikt odlingslandskap.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar och företag som anordnar kompetensutveckling kan söka stödet.

Det här kan du få stöd för

 • löner inklusive sociala kostnader
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter kopplade till genomförandet

Vilka villkor finns?

 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 • Insatserna ska genomföras av utbildad och kvalificerad personal inom det aktuella området. Detta ska du styrka genom tidigare arbeten eller referensobjekt.
 • Det ska också finnas en plan för personalens fortbildning inom de aktuella ämnesområdena.
 • Deltagaravgifter får tas ut och ska då räknas som intäkt i projektet och vara en del av finansieringen.

Så här bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra projektet.
 • Projektets metod bidrar till att sprida kunskap.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 5.1:

Regional handlingsplan för landsbygdprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Ansök senast den 31 mars

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 mars 2020. Vi kommer att fatta beslut senast under juni månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Utlysningen omfattar 450 000 kr. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Projektet ska genomföras före april 2022

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 april 2022. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de kostnader som ger rätt till stöd, efter avdrag för intäkter.

Ansök om stödet via e-tjänst

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Mina sidor, jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gör så här

 1. Logga in på ”Mina sidor” och välj ”E-tjänster inom mina sidor”.
 2. Därefter väljer du Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar” och ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 3. Tryck på den stora blå rutan där det står ”Starta tjänsten”. Nu öppnas ansökningssystemet.
 4. Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer ”Kompetensutveckling” och därefter ”Miljö och klimat” samt ”Ett rikt odlingslandskap”.

Fullmakt kan behövas

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Om fullmakt för e-tjänster på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län