Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt vill återställa Torneälven

Foto: Mostphotos

Gränsälven Torneälven har stor betydelse för både yrkesfiske och fritidsfiske i Norrbotten och för hela Östersjön.

Tillsammans med Finland vill Länsstyrelsen i Norrbottens län genomföra ett åtgärdsprojekt i Torneälvens biflöden.

Hittills har 110 mil vattendrag inventerats på svenska sidan i TRIWA III-projektet som avslutades 2014. Men nu hoppas åtgärdsprojektet TRIWA LIFE återuppta återställning av älvens biflöden med tillhörande våtmarker.

Torneälvens avrinningsområde är gemensamt för Finland och Sverige och definieras av EU som ett internationellt vattendistrikt enligt EG:s Ramdirektiv för vatten (2000/60/EC). Syftet med direktivet är att förebygga en försämring av vattenmiljön och att åtgärda påverkade vattenmiljöer.

Återställningen skulle innebära bättre förutsättningar för allt liv i gränsälven samt öka produktionen av fisk och andra vattenlevande organismer.
Våtmarkerna skulle bättre kunna ta upp nederbörd och avsmältning. Samt ge ett högre motstånd mot översvämningar och binda en stor mängd koldioxid.

Under 2019 skickades en förfrågan om samarbete till finska jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.
—Det är förutsättning att få med den finska sidan i projektet. Om inte Finland går med så kan vi inte genomföra projektet, säger Magnus Johansson, projektledare för ReArc.

Projektet beräknas få en budget på cirka 140 miljoner kronor och kan under den isfria tiden sysselsätta cirka 50 personer.
—Inom projektet är syftet att öka bevarande statusen inom det internationella distriktet i samarbete med de två grannländerna, Finland och Sverige. Tanken är att genomföra de åtgärdsförslag som är framtagna inom ett tidigare Intrereg projekt, TRIWA III, säger Magnus Johansson.

  • Dela kunskap och erfarenheter mellan deltagande länder och parter
  • Bredda och fördjupa samarbetena mellan myndigheter och forskningsinstitut i flera länder
  • Att skapa gynnsamma förutsättningar för vattenlevande organismer (bland annat lax, utter. flodpärlmussla, gröntrollslända och öring)
  • Bidra till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten uppnås liksom miljömålet Levande sjöar och vattendrag
  • Utföra åtgärder enligt gällande åtgärdsprogram

Efter projektet ökas möjligheten för sportfiske i älven och yrkesfiske i havet genom att den biologiska produktionen i älven stiger.

Kontakt