Publiceringsdatum: 6 mars 2019

Höga anslag till Naturvårdsverket 2018 gav fler naturreservat

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige låg på en fortsatt hög nivå under 2018 tack vare höga anslag under året. Ytterligare 78 000 hektar värdefull natur skyddades som nya naturreservat och bidrar till att värna om arter, livsmiljöer och våra möjligheter att uppleva värdefull natur.

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över nya beslut om naturreservat i Sverige under 2018. Statistiken visar att antalet beslut om naturreservat ligger på fortsatt hög nivå. De största arealerna tillkom i Västerbottens län där den nya beslutade landarealen naturreservat uppgår till hela 55 000 hektar fördelat på 22 områden.

– Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Både kommunala och statliga naturreservat är viktiga för att Sverige ska uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen, säger Maano Aunapuu i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Vid årsskiftet fanns 5 086 beslutade naturreservat i Sverige varav 4 658 är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om statliga naturreservat. Naturvårdsverkets roll är att vägleda länsstyrelserna och att finansiera ersättningar till markägare i samband med att naturreservat bildas. Merparten av Sveriges naturreservat har bildats av länsstyrelser men under de senaste åren har även många kommuner börjat skydda mark, främst i tätortsnära lägen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län