Publiceringsdatum: 8 februari 2019

Nya resultat om strandexploatering i Sverige

Strand i Luleå skärgård. Foto:Tina Nilsson

Bilden är tagen i Luleå skärgård. Foto: Tina Nilsson/Länsstyrelsen Norrbotten

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Det finns därför behov av att följa trender i strändernas exploateringsgrad. Inom miljöövervakningen utförs därför en kartering av stränder för kommuner, län och hela landet som följs upp med cirka fem års intervall.

En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län, följt av Skåne län generellt har störst andel exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinjen. Fastlandskusten är den strandtyp som generellt är mest exploaterad. Även Norrlands fastlandskust har en hög exploateringsgrad.

Resultatet av analyserna för 2018 och 2013 visar en liten ökning i strandexploatering. De största exploateringsökningarna återfinns inom fastlandskustzonen.

Kontakt