Publiceringsdatum: 18 december 2018

Uppdaterade bevarandeplaner för länets skärgårdsmiljöer

I Stor-Räbbens Natura 2000-område skapar de artrika stränderna och grunda marina miljöerna förutsättningar för bland annat ett rikt fågelliv. Foto:Länsstyrelsen

Nu är ytterligare 57 stycken bevarandeplaner uppdaterade för länets Natura 2000-områden. I de nya planerna är informationen mer aktuell och naturtyper och arter har fått nya bevarandemål.

De uppdaterade planerna gäller denna gång främst länets många skyddade skärgårdsmiljöer. Norrbotten har en särskilt unik skärgårdsmiljö och många sällsynta arter som bara finns här i Sverige.

Genom bevarandeplanerna får denna unika miljö bättre skydd. Även Piteälven, som i sin helhet är ett Natura 2000-område, har fått en ny plan.

Länsstyrelsen fick 2016 i uppdrag av regeringen att komplettera och uppdatera bevarandeplanerna för länets 266 Natura 2000-områden.
I de nya planerna är informationen mer aktuell och tack vare bättre inventeringsunderlag har vissa områden fått nya naturtyper eller arter som är utpekade som särskilt skyddsvärda.
Samtliga naturtyper och arter har även nya mer utförliga bevarandemål. De nya planerna ska kunna utgöra ett bättre beslutsunderlag för den fortsatta hanteringen av områdena.

Under 2019 kommer arbetet med att uppdatera de sista bevarandeplanerna att fortsätta.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Du kan också se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

Norrbotten

I vårt län finns 266 Natura 2000-områden. Dessa ligger utspridda i landskapet för att skydda vår stora mångfald av naturliga miljöer. Från fjällkedjan till skärgården finns över 60 olika naturtyper som är särskilt viktiga att bevara och över 100 olika växter och djur.

Älvarna

Norrbotten har en stor andel av Sveriges största och mest orörda älvar. Torne-, Kalix- och Råneälven är bara några av våra älvar som är Natura 2000-områden. Det betyder att de ska få fortsätta att vara vilda, oreglerade och hysa rikligt med lax och öring. I älvarna kan man också hitta rariteter som utter, flodpärlmusslor och den gröna flodtrollsländan, som är unik för Norrbotten.

Fjällen

Fjällens välbekanta hedar och fjällbjörkskogar hyser en fantastisk mångfald av bland annat fåglar och insekter. I Padjelanta, Tjålmejaure och Sjaunja kan du träffa på blåhake, fjällpipare eller kanske rent ut av den sällsynta fjällgåsen. På blomrika fjällängar flyger ovanliga skönheter som dvärgpärlemorfjäril och högnordisk blåvinge. Även den ikoniska fjällräven finns i flera av våra skyddade fjällområden.

Kust- och skärgård

I vår kust- och skärgårdsmiljö finns flera sällsynta växtarter. Den vackra strandvivan och den blyga ryssnarven är exempel på blommor som i Sverige är helt unika för Norrbotten. Hänggräset är en annan växt som bara finns här. Den trivdes bättre förr i tiden då kor fortfarande betade på de flesta av våra strandängar. Idag är hänggräset tyvärr utrotningshotat och Länsstyrelsen arbetar aktivt för att arten ska få finnas kvar.

Skogen

Och vad vore väl Norrbotten utan sina vidsträckta skogslandskap? Gör en vandring bland Muddus uråldriga jättetallar eller genom Jelka-Rimakåbbås orörda gammelskog. Har du tur så får du kanske ett möte med tjäder och kungsörn eller finner spår från björn eller lo. Tack vare att områdena skyddas kommer dessa miljöer att finnas kvar även i framtiden för arterna att leva i och för oss att njuta av.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som beskriver:

  • Vad som ska skyddas
  • Vilka åtgärder som behövs
  • Hur åtgärderna ska genomföras

Under 2016-2018 håller bevarandeplanerna på att ses över och revideras. Det handlar bland annat om att lägga in uppdaterad eller ny data om naturtyper och arter. Detta innebär att vissa planer inte har de senaste uppgifter inlagda i nuläget.

Många av Natura 2000-områdena är också ett naturreservat. För de områdena länkas du vidare till sidan om naturreservatet och där finns bevarandeplanen. I sammanställningen nedan ser du vilka områden som har en uppdaterad bevarandeplan men också vilka som har någon övrig skyddsform.

Sammanställning av bevarandeplaner för Natura 2000-områdena i Norrbottenlänk till annan webbplats

Kontakt