Publiceringsdatum: 14 december 2018

Nu har 360 mil av Norrbottens vattendrag kartlagts

För att kunna peka ut skyddsvärda vattenmiljöer kartläggs olika vattendrag i länet. Under sommaren slutförde Länsstyrelsen inventering av 21 mil.

Syftet har varit att kartlägga värden och åtgärdsbehov. Arbetet startade för tio år sedan, älvar, bäckar och åar som ingår i Natura2000 och som hyser flodpärlmusslan har prioriterats. Hittills har Länsstyrelsen och andra utförare karterat cirka 360 mil vattendrag.

—I år var det en bra sommar för inventeringar, med låga vattenflöden hela fältsäsongen, säger Emma Palmgren som ansvarar för inventeringarna på länsstyrelsen.

Vattenråden har bidragit med tips för att prioritera vattendrag, till exempel biflöden till Kalixälven och Töreälven som karterades i år.
Fokus har legat på att karterera naturvärden och åtgärdsbehov på sträckor som nyttjats för att flotta timmer. Enligt flottningsarkivet har ca 1100 mil vattendag i Norrbotten nyttjats för flottning. Inventeringarna ger också viss dokumentation av kulturlämningar från flottningen.

Resultatet av kartläggningen kommer göra det möjligt att bedöma miljötillståndet, peka ut skyddsvärda vattenmiljöer samt som planeringsunderlag för Grön Infrastruktur och inte minst för att planera åtgärder.

Vilka vattendrag är inventerade?

—Stora delar av Torneälvens, Kalixälven och Råneälvens biflöden har inventerats. Alla vatten med känd förekomst av flodpärlmussla inom länet har också inventerats, däribland finns många vattendrag inom Luleälvens- och Piteälvens avrinningsområde, berättar Emma Palmgren.

Även flera små och medelstora kustmynnande vattendrag har inventerats, bland annat för att koppla ihop värden och åtgärdsbehov i grunda havsvikar. Det finns även data från andra vattendrag som inventerats i olika syften. All data lagras i en nationell databaslänk till annan webbplats.

Åtgärdsarbetet går framåt

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, myndigheter och andra länder för att få till åtgärdsprojekt. Det finns stora möjligheter att söka både EU-medel och nationella medel för åtgärder i vatten.
Cirka 80 mil vattendrag har återställts av olika aktörer sedan slutet av 1990-talet. "Miljöåterställning i Piteälven" och "Surenaka" i Kalixälven hör till de större avslutade projekten, medan ”ReBorN”länk till annan webbplats är ett stort åtgärdsprojekt som pågår nu.

Syftet med karteringarna är:

  • var de mest värdefulla livsmiljöerna (biotoperna) finns
  • var det finns vandringshinder för fisk
  • vilka delar av vattendraget som är påverkat av rensning, rätning och dikningar
  • om det finns värdefulla kulturmiljöer längs vattendraget, exempelvis lämningar från flottningsepoken

Även vattendragets bredd, djup, strömhastighet, bottensubstrat samt närmiljöns och omgivningens utseende noteras i fält.

De senaste åren har inventeringen utvecklats till att bli mer och mer åtgärdsinriktad och idag kallar vi den inventering som görs för åtgärdskartering. I inventeringsmaterialet finns uppgifter om vilka åtgärder vattendraget behöver för att kunna återgå till ett mer naturligt tillstånd.

Kontakt