Publiceringsdatum: 3 december 2018

Vandringsperioden för lax och öring kan förlängas under laxens år

Havs– och vattenmyndigheten har beviljat Länsstyrelsen 2,8 miljoner kronor för att åtgärda havs- och vattenmiljön i länet.

​Projektet ”Renovering av fiskevägar i Jokkfall, Linafallet och fiskvägen i Fällfors” ska gynna uppvandringen i dessa älvar.

Samtliga fiskvägar är i behov av renovering och ombyggnation av vissa bassänger. I fiskvägarna förekommer läckage på grund av frostsprängning dels mellan vissa bassänger men även genom ytterväggarna.

Främja uppvandring

Nu har HaV beslutat att skjuta till över två miljoner kronor till Länsstyrelsens projekt som pågår under hela 2019. Myndigheten tror att renoveringen av fiskevägarna kommer att främja uppvandringen för lax och havsöring då vandringsperioden förlängs och fler fiskar bedöms finna vägen.

—Vi hoppas att det här projektet kommer göra att vi får mer havsvandrande fisk på områdena uppströms fisktrapporna. Det känns som en bra åtgärd, då vi har förbättrat lekområden och uppväxtområden för fisken uppströms trapporna, i andra projekt, säger Henrik Löfdahl, chef miljöanalysenheten på Länsstyrelsen.

Dessa vattenförekomster är särskilt prioriterade för länet då de är N2000-vatten och har en regional betydelse för vildlaxbestånd, havsvandrande öring och flodpärlmussla.

Laxens år

2019 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för samordning av Laxens år i Sverige.
International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Syftet är att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete bidra till att samla, dela och utveckla kunskaper, medvetenhet och ökat intresse för att vidta åtgärder.

 • tätning av läckage mellan bassänger
 • renovering av lockvattenintaget, ny konstruktion för manövrering av luckor
 • avlägsnade av sten och block som blockerar del av ingång till lockvattenluckorna
 • montering av galler i lockvattenutflödet till fiskvägen för att förhindra att fisk gå in i detta utrymme.
 • översta bassängerna omkonstrueras för bättre anpassning av fiskpassage samt för installation av fiskvandringskontroll
 • förstärkning av uppströmsvallen som förhindrar vatteninströmning på insidan av vallen och över vändplanen och därefter in i fiskvägen vid högvatten
 • fördjupning av intagsluckan för erhållande av samma vattenmängd oberoende av vattenföring i älven
 • avlägsnade av stenmaterial som ansamlats i bassängerna
 • avrundande av samtliga passageöppningar samt belägga dessa med slät yta
 • ombyggnation av förvaringsbod samt informationstavla
 • framdragning av ström till förvaringsbod
 • anläggande av säkerhetskonstruktioner för access till fiskvandringsbassäng
 • renovering av mellanväggar samt avrundande av passageöppningar och belägga dessa med slät yta
 • ombyggnation av mellanväggar för att underlätta fiskpassage samt anpassa en bassäng för anläggande av fiskvandringskontroll
 • omkonstruktion av lucka för avstängning av vattentillförsel till fiskvägen
 • omkonstruktion av utflödet från fiskvägen
 • fördjupa området framför intagsluckan för erhållande av högre vattenmängd vid lägre vattenstånd.
 • renovering av skyddsstängsel runt fiskvägen
 • anläggande av informationstavla
 • tätning av yttervägg på grund av läckage
 • avrundande av passageöppningar och belägga dessa med slät yta
 • ombyggnation av bassäng för anläggande av fiskvandringskontroll

Kontakt