Publiceringsdatum: 30 november 2018

Norra Bottenviken utnämnt viktigt

FN-konvention slår fast att nio områden i Östersjön har särskilda naturvärden. Ett av dessa är norra Bottenviken, det vill säga Norrbottens läns kust och skärgård!

Vartannat år träffas medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald i ett partsmöte för att diskutera hur arbetet med att hejda den minskande biologiska mångfalden kan förbättras och vilka gemensamma åtgärder som krävs.

Hittills har 279 områden beskrivits som unika platser med utpekade ekologiska och biologiska värden. EBSA områden täcker i dag cirka 19 procent av världens havsområden.

De områden i Östersjön som pekas ut som särskilt viktiga för biologisk mångfald enligt FN-konventionen om biologisk mångfald:

  • Norra Bottenviken
  • Kvarkens skärgård
  • Ålandshav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet
  • Östra Finska viken
  • Innerhavet av västra Estlands skärgård
  • Sydöstra Östersjöns grundområde
  • Södra Gotland tumlarområde
  • Fehmarn Bält
  • Fladen och Stora och Lilla Middelgrund

De beskrivna havsområdena är extra viktiga för den biologiska mångfalden i hela Östersjön, här kan till exempel finnas många olika arter eller många individer att en art som är särskilt viktig, som vikare eller tumlare.

Här i norra Bottenviken finns unika bestånd av exempelvis de rödlistade växterna småsvalting och kransalgen barklöst sträfse. För fiskarter så som sik, harr och lax är Bottenviken en viktig livsmiljö.

Det kan även vara en kombination av arter och unika livsmiljöer som ligger till grund för området. Detta är relevant för den regionala havsplaneringen som skall väga samman alla aktiviteter som ska samsas om havet.

Den samlade EBSA informationen kan vara användbar för Norrbotten när det kommer till havsplaneringsarbete, arbete med grön infrastruktur och skydda av områden och arter.

Foto: Petra Pohjola, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kontakt