Projektet EMRA

Bild tagen från luften på skog och älv.

Storskalig vattenkraftsutbyggnad och tidigare timmerflottning påverkar idag livsmiljöerna för fisk och växtlighet i många älvsystem i Sverige och Finland. Foton: Länsstyrelsen

EMRA är ett svensk-finskt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och återskapa naturmiljön i reglerade vattendrag. Projektet omfattar delar av Lule och Kemi älvsystem. Det handlar både om kunskapsutbyte och om fysiska åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i vattensystemens livsmiljöer.

Kunskapsutbyte kring återställning av vattendrag

Storskalig vattenkraftsutbyggnad och tidigare timmerflottning påverkar idag livsmiljöerna för fisk och växtlighet i många älvsystem i Sverige och Finland. Behovet av åtgärder är stort. Projektet EMRA ska genom sitt gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland skapa en bred gemensam kunskapsbas kring sådana åtgärder. Projektet handlar både om kunskapsutbyte kring metoder för att återställa vattendragens tidigare naturmiljö och om konkreta åtgärder som tar bort vandringshinder för fisk och förbättrar livsmiljöerna för vattenlevande organismer. Åtgärderna omfattar främst livsmiljöerna i Lule och Kemi älvsystem. 

Projektet ska:

 • gynna naturlig reproduktion av harr och öring i reglerade vattendrag och förbättra metoderna i fiskodling och ”inplantering” av fisk
 • testa en metod för miljöanpassning och miljödesign av storskaligt reglerade älvar
 • ge grunden för ett långsiktig förvaltning av gemensamma naturresurser och utveckling av metoder och teknik
 • kunna användas av verksamhetsutövare, myndigheter och organisationer i Sverige och Finland. 

Mål för projektet EMRA

EMRA-projektet har följande mål:

 • Förbättrad kunskap om åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft och flottledsrensningar
 • Ökad biologisk mångfald i vattendragen och bättre förutsättningar för friluftsliv, rekreation och sportfiske
 • Nya och innovativa restaurerings- och återställningsmetoder
 • Bättre förutsättningar för en hållbar förvaltning av fisk
 • Identifierade vandringshinder

Finansiering och samarbetspartners

EMRA står för "Environmental planning, Measures and Actions in Regulated water systems". Projektet finansieras av Interreg Nord, med stöd av bland andra Havs- och Vattenmyndigheten och Vattenfall.

ELY-Keskuslänk till annan webbplats – Närings-, trafik- och miljöcentralen, Rovaniemi, Finland

Kemijoki OYlänk till annan webbplats – Vattenkraftsproducent, Finland

Metsähallituslänk till annan webbplats – Forsstyrelsen, Finska skogsadministrationen

LUKE (Luonnonvarakeskus)länk till annan webbplats – Naturresursinstitutet, Finland

Vattenfall Vattenkraft ABlänk till annan webbplats - Sverige

Interreg Nord liten logotypbild

EMRA

EMRA on Ruotsin ja Suomen välinen rajat ylittävä yhteistyöhanke, jota rahoittaa EU:n ympäristörahasto Interreg Pohjoinen. Hankkeen pääasiallinen tavoite on kohentaa luonnonympäristön tilaa ja palauttaa jokiympäristön vesiorganismien tärkeitä elinympäristöjä ennalleen laajamittaisen vesivoiman tuotannon ja uiton jäljiltä.

Ruotsalais-suomalaisen projektin työskentelyalueet sijaitsevat osissa Luulajanjokea ja Kemijokea. Ne ovat jokia, joihin ihmisen toiminta on vaikuttanut monin tavoin. Tämän toiminnan seurauksena monimuotoisuus joissa ja niiden rannoilla on muuttunut voimakkaasti siten, että monet kalojen ja kasvien elinympäristöt ovat hävinneet. Vuosikymmenten saatossa myös tieverkkoa on laajennettu ja tierumpuja on sijoitettu siten, että ne muodostavat esteen joen yläjuoksuun kutupaikoilleen vaeltaville kaloille. Kalojen elinympäristöön vesistöissä sekä kasvillisuuteen on siten vaikutettu haitallisesti.

Hankkeen tavoite

EMRA-hankkeen tavoite tullaan saavuttamaan hyödyntämällä tiivistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa Ruotsin ja Suomen välillä, kokoamalla uutta tietoa, kehittämällä olemassa olevaa tietoa, harmonisoimalla maiden välisiä menetelmiä ja määritelmiä sekä toteuttamalla fyysisiä toimenpiteitä.

Hanke sisältää monia yhteisiä kysymyksenasetteluja, mm. miten harjusten ja taimenien mahdollisuudet lisääntyä luonnollisesti säännellyissä vesistöissä voidaan palauttaa, miten kalanviljelyä ja istutusta voidaan parantaa sekä vesistöjen fyysiseen ennalleenpalauttamisen kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Odotetut tulokset

EMRA-hanke tulee johtamaan seuraaviin parannuksiin:

 • Viranomaiset ja toiminnanharjoittajat sekä Ruotsissa että Suomessa tulevat saamaan paremmat tiedot siitä, miten vesivoiman tuotannon ja uiton muokkaamissa vesistöissä voidaan tehdä toimenpiteitä.
 • Erilaisilla biotooppitoimenpiteillä lisätään biologista monimuotoisuutta ja tämän lisäksi tarjotaan paremmat edellytykset ulkoiluun, virkistystoimintaan ja urheilukalastukseen.
 • Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia restaurointi- ja ennalleenpalautusmenetelmiä, testataan ja arvioidaan menetelmää tiukasti säänneltyjen jokien mukauttamiseksi ympäristöön ja niiden ympäristön suunnittelemiseksi.
 • Osana hanketta tehdään kalatutkimuksia, jotta kalastoa voidaan hallinnoida kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Maiden välisen yhteistyön lisääminen tulee toimimaan pohjana pitkällä aikavälillä toteutettavalle yhteisten luonnonvarojen hyödyntämiselle ja hallinnoimiselle sekä jatkuvalle menetelmien ja tekniikoiden kehittämiselle.

EMRA-hanke näkee yhteistyössä paljon mahdollisuuksia, koska sitä kautta voidaan saavuttaa laaja-alaisempi tietopohja. Tarvittavien toimenpiteiden kirjo on laaja, joten rajat ylittävä pitkän aikavälin yhteistyö toiminnanharjoittajien, viranomaisten ja eri organisaatioiden välillä on ratkaisevassa asemassa kansallisten ja kansainvälisten ympäristö- ja säilyttämistavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteistyökumppanit

ELY-Keskuslänk till annan webbplats

Kemijoki OYlänk till annan webbplats

Metsähallituslänk till annan webbplats

LUKE (Luonnonvarakeskus)länk till annan webbplats

Vattenfall Vattenkraft ABlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län