Våra utlysningar

På denna sida hittar du aktuella utlysningar från Länsstyrelsen Norrbotten. En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Utlysning av medel för beredskap och mottagningskapacitet

Sista ansökningsdag: 10 september 2019.

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Länsstyrelsen i Norrbottens län kan fördela 2 330 000 kronor. Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i. Inkomna ansökningar kan vid behov prövas löpande före sista ansökningsdag. 

Utlysning av pengar för demonstrationer och information för att skapa nya jobb

Sista ansökningsdatum: 10 april 2019

Denna utlysning inom Landsbygdsprogrammet riktas till projekt som bidrar till att företag på landsbygden kan utvecklas, marknadsorienteras, finna nya marknader, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser.

Projektet kan omfatta framtagande av informationsmaterial i tryckt eller digital form, informationsträffar, sammanställning och förmedling av ny kunskap och ny tillämpning av kunskap från forskning och försök till målgruppen. Det kan också vara utveckling av IT-stöd för uppföljning av produktion och miljöprestanda samt framtagning av metoder och fakta för systematiserad rådgivning.

Utlysningen omfattar totalt 2 200 000 kr.


Demonstrationer och information för att skapa nya jobb

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.2 demonstrationer och information samt inom fokusområdet 6a, nya jobb. Aktiviteterna i de ansökta projekten ska inspirera till att använda ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök. Aktiviteterna kan exempelvis innehålla ämnen som företagsledning, företagsadministration, marknadskunskap, betydelsen av jämställdhet, integration och tillgänglighet i företagandet och specifika frågor för branscher på landsbygden samt att utveckla nya produkter och tjänster.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och andra organisationer, föreningar och företag som arbetar med kompetensutveckling och information kan söka stödet.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala kostnader
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter.

Vilka villkor finns?

 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 • Insatserna ska genomföras av utbildad och kvalificerad personal inom det aktuella området. Detta ska du styrka genom tidigare arbeten eller referensobjekt.
 • Det ska också finnas en plan för personalens fortbildning inom de aktuella ämnesområdena.
 • Den som genomför aktiviteter ska ha dokumenterad erfarenhet av det aktuella området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra projektet.
 • Projektets metod bidrar till att sprida kunskap.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål. 


Vi lägger särskild vikt vid att projektet har en tydlig och relevant aktivitetsplan där de planerade aktiviteterna beskrivs.Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 5.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 10 april 2019. Vi kommer att fatta beslut under maj månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Utlysningen omfattar 2 200 000 kr. De projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 november 2021. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de kostnader som ger rätt till stöd, efter avdrag för intäkter.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Viktigt i din ansökan

Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du väljer ”Demonstrationer och information” och därefter ”Skapa nya jobb” samt ”Företagsutveckling, ej livsmedel

Du som gör ansökan för kommunens räkning behöver en fullmakt. Läs mer om fullmakt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du har frågor om utlysningen och dess innehåll, kontakta:

Sara Borgström, 010-225 52 50 sara.borgstrom@lansstyrelsen.se 

Tätortsnära odling, en del av genomförandet av livsmedelsstrategin

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2019

Denna utlysning inom Landsbygdsprogrammet är riktad till kommunerna för att etablera tätortsnära odlingslandskap. Etableringen ska ske i eller i nära anslutning till tätort (kommuncentrum) och ska vara möjlig att nå via regelbundna, kommunala transportmedel. Maximalt stöd är 100 000 kr per kommun. Kravet är att kommunen själv går in med samma summa.

Utlysningen omfattar totalt 500 000 kr.

En tätortsnära odling

 • kan bidra till att öka förståelse och ge ökad kunskap om livsmedelsproduktion och hållbarhet bland många grupper i samhället samt att se livsmedelsproduktion som en samhällsviktig verksamhet. Att vara med i kreativa odlingsprojekt gynnar den personlig utvecklingen, stärker självkänslan och skapar samhörighet visar forskning (Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad, Stad & land nr 183).
 • kan bidra till integrering av nya svenskar genom att skapa en plats där de får möjlighet att odla en del av sin mat själva och samtidigt träffa andra människor med samma intresse. Rätt etablerat kan det bidra till att bryta utanförskap och isolering hos denna grupp och med den gemensamma trädgårdens eller odlingens hjälp kan andra socialt utsatta grupper lättare komma in i ett meningsfullt sammanhang.
 • kan vara ett sätt att göra grön omsorg tillgänglig närmare staden. Grön omsorg är väl etablerat som hälsosam sysselsättning för olika grupper av människor. Tillgång till grön verksamhet skapar samhällsnytta genom att människor med behov av extra stöd får en chans till utveckling och tillfrisknande. Grön omsorg är per definition etablerad på ett jordbruk. Problemet är att det inte finns lättillgängliga gårdar i alla kommuner för detta.
 • kan också, rätt placerad, ge en möjlighet för skolor att där anlägga sin skolträdgård. Hjälp från kommunen med en del av skötseln under sommarlovet skulle kunna göra det möjligt och minska risken för skadegörelse. Gröna skolgårdar och odling ger förbättrade skolresultat, något som på sikt kan generera stora samhällsvinster (Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad, Stad & land nr 183),

Syftet med projektet är att kommunen fysiskt ska iordningsställa ett odlingsområde. Det skulle kunna innebära att röja mark, gödsla, markbereda och iordningsställa för odling. Odlingslandskapen ska inspirera och skapa möjligheter för olika grupper att odla samt gärna användas av kommunen till sociala och kompetensuppbyggande verksamheter. Projektet ska ha ett jämställdhetsfokus och bidra till integration.

Målet med projektet är att ge fler människor möjlighet att odla och att långsiktigheten säkerhetsställs genom kommunala verksamheter och därmed ett kommunalt ansvar för skötsel och infrastruktur.

Projektet ska redovisas genom en slutrapport med beskrivning av etableringen och den verksamhet som bedrivits. I projektet ska det även ingå att i slutfasen av genomförandet skriva en artikel om projektet till Länsstyrelsens tidning Norrbruk.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2 (Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt).

Vem kan söka?

Kommuner i Norrbottens län.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala kostnader
 • eget arbete
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter (schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat)

Vilka villkor finns?

Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning.
 • Projektet uppfyller identifierade behov.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 10.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 januari 2019. Vi kommer att fatta beslut senast under april månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Utlysningen omfattar 500 000 kr. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till oktober 2020. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 50% procent av stödberättigande utgifter, maximalt 100 000 kr, i stöd för projekt inom åtgärd 16.2, Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Viktigt i din ansökan

Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer ”Samarbete” och därefter ”Skapa nya jobb”.

Du som gör ansökan för kommunens räkning behöver en fullmakt. Läs mer om fullmakt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du har frågor om utlysningen och dess innehåll, kontakta:

Elisabeth Öberg, 010-225 56 80, elisabeth.oberg@lansstyrelsen.se 

Integrationsprojekt för att skapa nya jobb och nå målen inom livsmedelsstrategin

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2019

Denna utlysning inom Landsbygdsprogrammet riktas till projekt som är inriktade på att tillvarata nyanländas intresse av att jobba inom primärproduktion av livsmedel.

Utlysningen omfattar totalt 500 000 kr.

Norrbottens län behöver växa befolkningsmässigt. Genom att skapa förutsättningar och möjligheter för de människor som frivilligt eller ofrivilligt lämnar sina födelseländer och kommer till Sverige kan vi stärka befolkningsunderlaget på landsbygden. Idag väljer de flesta asylsökande att lämna länet när de fått uppehållstillstånd. Det gäller att ge bättre förutsättningar för personlig utveckling och karriärmöjligheter så tidigt som möjligt. Livsmedelsproduktion och annat landsbygdsföretagande kan vara en viktig del i integrationen och ett sätt att ta tillvara nyanländas arbetskraft och kompetens. Dessa nya människor kan bidra till utveckling av landsbygden med ny kunskap och nya traditioner.

Syftet med projektet är att tillvarata intresse och kompetens så att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas genom att företag utvecklas eller att nya små företag startar. Det ska ge jordbruks– och trädgårdsföretag möjlighet att leverera samhällsnytta genom samarbete och samtidigt ge ökade förutsättningar till inkomster och att bredda sin verksamhet.

Genom samverkan ska projektet:

 • Bidraga till att skapa möten mellan nyanlända och landsbygd och främja goda attityder.
 • Informera om behov av arbetskraft på landsbygden om bristyrken och utbildningsmöjligheter.
 • Skapa möjlighet för integration genom praktikplatser i företag.
 • Lyfta fram goda exempel som bidragit till arbetskraftsförsörjning, eget företagande och social delaktighet.

Projektet ska redovisas som en slutrapport med resultatet av ovanstående punkter. I projektet ska det även ingå att i slutfasen av genomförandet skriva en artikel om projektet till Länsstyrelsens tidning Norrbruk.

Projektet ska ha ett jämställdhetsfokus och bidra till integration. Syftet är att ta tillvara nya svenskars arbetskraft och kompetens och samtidigt stärka tillväxten i norrbottnisk livsmedelsproduktion för att öka lönsamheten och skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2 (Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt).

Vem kan söka?

Kommuner, organisationer, myndigheter, företag och föreningar.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala kostnader
 • eget arbete
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter (schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat)

Vilka villkor finns?

 1. Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 2. Du ska ha minst en samarbetspartner i projektet.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning.
 • Projektet uppfyller identifierade behov.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 10.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 januari 2019. Vi kommer att fatta beslut senast under maj månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Utlysningen omfattar 500 000 kr. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till oktober 2020. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 90% procent av stödberättigande utgifter i stöd för projekt inom åtgärd 16.2, Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Viktigt i din ansökan

Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer ”Samarbete” och därefter ”Skapa nya jobb”.

Du som gör ansökan för kommunens räkning behöver en fullmakt. Läs mer om fullmakt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du har frågor om utlysningen och dess innehåll, kontakta:

Elisabeth Öberg, 010-225 56 80, elisabeth.oberg@lansstyrelsen.se 

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Text

Kontakt