Våra utlysningar

På denna sida hittar du aktuella utlysningar från Länsstyrelsen Norrbotten. En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Utlysning av medel för beredskap och mottagningskapacitet

Sista ansökningsdag: 10 september 2019.

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Länsstyrelsen i Norrbottens län kan fördela 2 330 000 kronor. Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i. Inkomna ansökningar kan vid behov prövas löpande före sista ansökningsdag. 

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete för hållbar mat

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2019.

Denna utlysning riktas till samarbetsprojekt som med utgångspunkt i gården, bidrar till att stärka landsbygdens näringsliv genom att verka för hållbar mat. Projektet ska stärka konkurrenskraften för såväl primärproducenten som de andra företagen i livsmedelsbranschen samt bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Ansökta projekt måste ha minst 25 procent finansiering från annan offentlig aktör.

Utlysningen omfattar totalt 1 000 000 kronor.

Mer information om utlysningen och hur du ansöker

Det finns möjlighet för jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge möjligheter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet med projektet ska vara att utveckla sådana samarbeten som med gården som bas utvecklar och organiserar företagande inom sociala välfärdstjänster eller andra samhällstjänster, utbildning eller tjänster som gynnar jämställdhet, tillgänglighet eller integration.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.9 Samarbeten som främjar diversifiering och information om miljö och mat. Projekten ska bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar.

Projekten ska ha ett jämställdhetsfokus. Projekt som bidrar till integration uppmuntras.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala och indirekta kostnader
 • eget arbete
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter som kan kopplas till projektplanen

Schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat.

Vilka villkor finns?

 • Lokala företag ska ingå i samarbetet
 • Minst två aktörer ska ingå i samarbetet
 • Projektet ska finansieras till minst 25 procent av annan offentlig aktör. Om sökande är en kommun ska minst 30 procent av den totala kostnaden finansieras av kommunen.
 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning.
 • Projektet uppfyller identifierade behov.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 10.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 30 augusti 2019. Vi kommer att fatta beslut senast under oktober månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Utlysningen omfattar 1 000 000 kr. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 oktober 2021 Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 90 procent av stödberättigande utgifter i stöd för projekt inom åtgärd 16.9, Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt. I de 90 procent du kan få i stöd ingår den finansiering du får från annan offentlig aktör. Det betyder att du måste stå för 10 procent av kostnaden själv.

Du söker stödet via jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här:

Logga in på ”Mina sidor” och välj ”E-tjänster inom mina sidor”. Därefter väljer du Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar” och ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”. Tryck på den stora blå rutan där det står ”Starta tjänsten”. Nu öppnas ansökningssystemet. Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer ”Samarbete” och därefter ”Skapa nya jobb”.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2019.

Denna utlysning riktas till projekt som ska utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Projektet ska gälla samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Syftet är att nya företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas. Idéer på landsbygden behöver ges möjlighet att växa och testas för att om möjligt bredda och stärka näringslivet på landsbygden.

Utlysningen omfattar totalt 1 000 000 kronor.

Syftet med stödet är att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Syftet kan även vara att pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker i ett annat sammanhang eller under andra förutsättningar än vad som tidigare gjorts.

Utvecklingen ska ske inom jordbruks-, trädgårds-, rennärings- och livsmedelssektorerna men också pilotprojekt inom andra näringar på landsbygden som exempelvis lokal service, besöksnäringen och förnybar energi. Projekten kan också innehålla samarbeten mellan olika näringar med koppling till upplevelser på landsbygden som mat, kultur, design, hälsa och turism.

I projekten ska det också ingå att sprida resultaten av projektet.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2 (Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt) samarbete samt inom fokusområdet 6a, skapa nya jobb.

Projekten ska ha ett jämställdhetsfokus. Projekt som bidrar till integration uppmuntras.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala kostnader
 • eget arbete
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter (schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat)

Vilka villkor finns?

 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 • Minst två aktörer ska ingå i samarbetet.
 • Lokala företag bör ingå i samarbetet.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning.
 • Projektet uppfyller identifierade behov.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 10.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 30 augusti 2019. Vi kommer att fatta beslut senast under oktober månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Utlysningen omfattar 1 000 000 kr. Det eller de projekt, som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 oktober 2021. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 90 procent av stödberättigande utgifter för projekt inom åtgärd 16.2, Stöd till samarbeten som stärker landsbygdens näringsliv. I de 90 procent du kan få i stöd ingår den eventuella finansiering du får från annan offentlig aktör. Det betyder att du måste stå för 10 procent av kostnaden själv.

Du söker stödet via jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här:

Logga in på ”Mina sidor” och välj ”E-tjänster inom mina sidor”. Därefter väljer du Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar” och ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”. Tryck på den stora blå rutan där det står ”Starta tjänsten”. Nu öppnas ansökningssystemet. Under flik 3. ”Välj projekt” är det viktigt att du som sökande väljer ”Samarbete” och därefter ”Nya jobb”.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt