Internationellt samarbete

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.                 

Våra internationella projekt

Naturbaserad regional utveckling. Sedan den 1 augusti 2019 deltar Länsstyrelsen Norrbotten i projektet ’Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative’ med stöd av EU:s strukturfond Interreg Europe.

Projektet kommer att pågå t.o.m. den 31 juli år 2021. Projektet kommer att fokusera på fyra regioner (Norrbotten, Limburg, Álava och Pomerania) för att skapa bättre förutsättningar för regional utveckling i samklang med naturen. Den totala projektbudgeten är cirka 1,2 miljoner euro.

Höga naturvärden karakteriserar redan samtliga regioner. Samtidigt finns det en outnyttjad potential reflekterad i besöksnärings positiva utveckling över lång tid.
På kontinenten leder dessutom urbaniseringen till att stora, tidigare brukade områden överges. En sådan utveckling behöver dock inte vara odelat negativ om utvecklingen samtidigt innebär att nya möjligheter skapas. Det finns många exempel på ekonomisk tillväxt rotad i naturen, inte minst inom besöksnäringen.

En föränderlig tid kräver dock en adaptiv naturresursförvaltning. Samtliga samarbetspartners kommer därför arbeta med delaktighetsfrågor, översyn av beslutsunderlag (policies) och strategiska förvaltningsåtgärder. En viktig del i projektet är dessutom erfarenhetsutbytet som kommer att ske på lokal, regional och EU-nivå.

Inte minst för att projektet ska kunna lyfta positiva exempel på förvaltningsåtgärder med ekonomiska ringar på vattnet.

 • Province of Limburg (Nederländerna)
 • Rewilding Europe (Nederländerna)
 • Regional Landscape Kempen and Maasland (Belgien)
 • Alava Provincial Council (Spanien)
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. (Tyskland)
 • Environmental Action Germany (Tyskland)
 • Länsstyrelsen Norrbotten (Sverige)
 • Rewilding Sweden (Sverige)

I Norrbotten så kommer projektet, mer specifikt, att vara inriktat på fiskeförvaltningen i länets fjällkommuner (statens vatten ovan odlingsgränsen).
Länsstyrelsen kommer att bjuda in allmänheten, lokala företag/entreprenörer, representanter från rennäringen och andra intressegrupper till en rad möten i fjällkommunerna under två års tid.

Målsättningen är att skapa forum, öppna för inspel, i frågor som rör regionens förutsättningar att utvecklas som fiskedestination.
Ett sportfiske i världsklass kräver inte bara livskraftiga fiskpopulationer. En kombination av sociala, kulturella och ekonomiska värden måste också beaktas, såsom rennäringens villkor.

Länsstyrelsen är ständigt i behov av att konsultera nyckelpersoner med lokalkännedom och intresse för fiskefrågor. Med stöd från Interreg Europe underlättas nu Länsstyrelsens arbete med att etablera sådana samarbeten.
Åtaganden som förhoppningsvis överlever projektets tidsbegränsningar och bidrar till en hållbar utveckling av fjällen med alla dess invånare.

Kontakt
Länsstyrelsen i Norrbotten
David Bell
Projektkoordinator, WLE, Sverige
Vatten- och fiskeenheten

Epost till David Bell
Telefon: 010-225 54 16

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur kommer Brexit att påverka EU, Storbritannien, Sverige och Norrbotten? Genom Europa Direkt Norrbotten får alla intresserade länsbor information, råd, hjälp och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller mer specifika områden. 

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. 

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av 14 svenska värdorganisationer och har fått förnyat förtroende att ansvara för kontoret Europa Direkt Norrbotten för perioden 2018-2020. Europa Direkt ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i Europas 28 medlemsländer är vi ungefär 500. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste av samtliga kontor och även det som representerar det överlägset största geografiska området.

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, företag och organisationer möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. Sedan starten 2005 har vi hållit 600 föreläsningar och träffat ungefär 40 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades i februari 2016 pekade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.  

Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet. 

 2018 kommer garanterat att bli ett EU-år där det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna. I år handlar mycket av vårt informationsarbete om att förklara, debattera och diskutera viktiga och dagsaktuella frågor som effekterna av Storbritanniens utträde ur unionen, EU:s asyl- och flyktingpolitik, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning. Det finns en hel del att prata om, som alltid när det gäller det europeiska samarbetet! Och vi har även två mycket intressanta demokratiår framför oss då det är riksdagsval i Sverige hösten 2018 och val till Europaparlamentet i juni 2019.

 Europa Direkt Norrbotten:

 • Arrangerar seminarier, debatter och föreläsningar om aktuella EU-frågor.
 • erbjuder hjälp att söka EU-information och kontaktuppgifter
 • erbjuder gratis informationsmaterial och publikationer 

Kontakt
Länsstyrelsen Norrbotten
Jonas Nuldén

E-post till Jonas Nuldén

Telefon: 010-225 53 89 mobil: 070-399 62 98

Det arktiska området har under de senaste åren fått en större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis.

 

Programmen samarbetar genom att:

 • dela information om projekturval och därigenom förbättra fördelningen av programmens finansiering
 • tydligare informera om tillgängliga finansieringsmöjligheter i olika program
 • stödja utvecklingen av konkreta projektresultat som uppfyller Arktiska intressenters behov
 • marknadsföra resultat tillsammans för att nå en bredare publik
 • utbyta erfarenheter och samla resurser för att få större genomslag

  Konkreta aktiviteter omfattar bland annat koordinerade informationskanaler, gemensamma evenemang för  projektutveckling, årliga möten i samband med programevenemang, gemensam närvaro vid stora Arktiska eller Europeiska konferenser och utdelning av pris för framstående Arktiska projekt.  

  Den Europeiska kommissionen och EU:s utrikesrepresentant har i sitt gemensamma meddelande En ny integrerad EU-politik för Arktis (april 2016) uppmuntrat och gett mandat till det programöverskridande samarbetet som koordineras av Norra Periferin och Arktis. I samarbetet deltar Botnia-AtlanticaNordKolarctic CBC och Karelia CBC

Arktiska program
Interreg Nordlänk till annan webbplats
Interreg Botnia Atlanticalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020länk till annan webbplats
Kolarctic CBClänk till annan webbplats
Karelia CBClänk till annan webbplats

Norrbottens län ingår i Barentssamarbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

 

Karta barents

Karta över Barentsområdet

 

Syftet med Barentssamarbetet är att främja fred och säkerhet, samt att bidra till hållbar utveckling i Barentsregionen och i Europa. Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper. Länsstyrelsen är representerat i Barents regionråd och Barents regionkommitté samt de arbetsgrupper som arbetar med frågor som ryms inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

Finansiering till Barentsprojekt kan sökas inom Kolarcticprogrammet som har sin svenska kontaktpunkt på Länsstyrelsen. Finansiering av mindre samarbetsprojekt som involverar ryska parter kan sökas från det Barentsanslag som administreras av Länsstyrelsen.

Länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till Barentssamarbetets hemsida
Länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till Kolarcticprogrammet

 

Kontakt Länsstyrelsen Norrbotten
Håkan Wiklund

E-post: Håkan Wiklund

Telefon: 010-225 52 44

Ansökan  projektmedel BarentsPDF

Anvisningar för stöd från Barentsanslaget på Länsstyrelsen NorrbottenPDF

Anvisningar för stöd för utvecklat samarbete med Ryssland ( finansiering via Svenska Institutet)PDF

Rekvistion av projektmedel BarentsPDF

Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för EU:s strukturfondsprogram Interreg VA Nord och är Bransch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic CBC 2014-2020.

Programmens avsikt är att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020.

Det övergripande målet för Interreg VA Nord är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi. För mer information se Interreg Nords hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det övergripande målet för Kolarctic CBC 2014-2020 är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt. Programmet stöttar samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. För mer information se programmets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Länsstyrelsen Norrbotten

Interreg Nord 2014-2020
Iiris Mäntyranta
E-post: Iiris Mäntyranta
Telefon:010-225 53 76

Kolarctic CBC 2014-2020
Marita Thelin
E-post: Marita Thelin
Telefon: 010-225 53 63


Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna.

Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna, med två års intervaller och Finnmarks fylkeskommune innehar ordförandeskapet för 2017 - 2018. Sekretariatsfunktionen finns i Rovaniemi hos Lapplands förbund.

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets handlingsprogram för perioden 2017 - 2020 prioriteras följande samarbetsområden:

 • Regionalpolitik
 • Gränsens möjligheter
 • Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen
 • Miljö
 • Erfarenhetsutbyte och regional identitet

För mer information se Nordkalottrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Länsstyrelsen Norrbotten
Jonas Nuldén

E-post: Jonas Nuldén

Telefon:010-225 53 89 mobil:070-399 62 98

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län