Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Remissversion: Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten

Länsstyrelserna runt om i landet har fått i uppdrag att i dialog med lokala och regionala aktörer samt Trafikverket och Energimyndigheten ta fram länsvisa planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Syftet med planen är att främja och samordna en ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur för icke fossila drivmedel i länet och därigenom bidra till att klimatmålen och målet om en fossiloberoende fordonsflotta nås. Planen ska fungera som ett strategiskt underlag för länets kommuner och ett stöd i deras arbete med att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska planeringen.

Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 2 september 2019 via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå

Märk svaret med diarienummer 425-6765-19

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län