Publiceringsdatum: 17 juni 2019

Fältarbeten i Norrbotten i sommar

Mostphotos

I sommar kommer flera av Länsstyrelsens verksamheter att synas ute i fält. Här finner du ett axplock!

Utforskar livet under ytan med snorkel och filmkamera

Petra Pohjanen, naturskydd

Livet under ytan filmas Foto: Lst Norrbotten

Arbetet med att kartlägga norra Bottenvikens marina miljöer fortsätter. Inom Interreg Nord projektet utforskar Länsstyrelsen personal livet under ytan genom att snorkla samt filma bottnen med undervattenskamera. Undersökningarna pågår juli-augusti, från Haparanda i norr till Luleå i söder.

Kontaktperson: Linnea Bergdahl

Projektet ReBorN

Sofia Perä, Miljöanalys

Fler än någonsin! Foto: Lst Norrbotten

Timmerflottningen är en av Sveriges största miljöpåverkan genom tiderna. I bara Norrbotten och Västerbotten har vi över 2000 mil flottade vattendrag vilken har fått en stor negativ påverkan på vattendragen. Även om det inte flottas i dag påverkas vattnen av det fortfarande. Vi försöker återställa älvarna till hur de såg ut innan flottningen.

I sommar finns sammanlagt 14 grävmaskiner ute i fält; 5 stycken i Råneälven, 1 i Linaälven, 2 i Solälven, 3 i Åbyälven, 2 i Vitbäcken och 1 i Stockforsälven. Maskinernaåterställer vattendragen och återskapar de ekologiska funktioner som försvann när vattendragen rensades och rätades. Vi återskapar forsar, lekbottnar, uppväxtområde, djuphöljor samt återöppnar stängda sidofåror.

Kontaktperson: Sofia Perä

Eftersök av den sällsynta håriga strimbocken

Norrbottnisk, hårig strimbock Foto: Lst Norrbotten

Förra året hittades den EU-listade skalbaggen för första gången i Sverige, i havsvikar i Norrbottens län. Under några dagar i juli och augusti ska vikarna besökas igen för att se om skalbaggarna finns kvar samt för att testa metoder för uppföljning av dem.

Kontaktperson: Petra Pohjola

Värdefulla marina områden i Bottenviken

Petra Pohjola, Naturskydd

Möjligt marint reservat? Foto: Lst Norrbotten

I Norrbottens kust och skärgård finns många viktiga livsmiljöer för havets djur och växter. Under juli och augusti månad kommer områden som har utmärkt sig som extra värdefulla att besökas och undersökas vidare, för att eventuellt bli marina naturreservat i framtiden.

Kontaktperson: Linnea Bergdahl

Inventering av länets skogar

Hur får vi hållbara skogar? Foto: Lst Norrbotten

Länsstyrelsens naturskyddsenhet fortsätter att bygga upp kunskapen om vilka naturvärden som finns i länets skogar. Ett stort antal områden, från kust till fjällnära delar, kommer att besökas och dokumenteras under juni-september. Underlaget används sedan i länsstyrelsens naturskyddsarbete som är en viktig pusselbit i strävan att nå miljömålen för skogslandskapet. Förutom ordinarie personal har vi i år utökat styrkan för att genomföra ett inventeringsprojekt med inriktning mot stats- och bolagsskogar.

Kontaktperson: Frédéric Forsmark (tillgänglig till 28 juni)
                            Camilla Carlsson (tillgänglig till 4 juli)

Inventering av häckande fåglar

Inventeringar görs i hela länet för att följa fågelbestånden i Norrbotten. Speciella inventeringar sker med inriktning på kustfåglar och odlingslandskapets fåglar. Från mitten maj till mitten av juli.

Kontaktperson: Susanne Backe

Biotopkartering av vattendrag

Inventering av vattendrag genomförs runt om i länet för att ta reda på mer om värdefulla vattenmiljöer, kartlägga miljötillståndet och för att se vilka åtgärdsbehov som finns. Juni - augusti.

Kontaktperson: Emma Palmgren

Inventering av vägtrummor

I samarbete med Trafikverket genomförs inventering av vägtrummor i syfte att kartlägga trummor som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen görs inom Skellefte- Åby- och Byske älvs avrinningsområden. Inventeringen genomförs juni - augusti.

Kontaktperson: Emma Palmgren

Inventering av flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, var är du? Foto: Lst Norrbotten

Inventering av flodpärlmussla pågår under juli och augusti i Harrträskbäcken i Gällivare, Slakkabäcken och Görjeån i Jokkmokk samt i ett antal biflöden i Piteälven. Syftet är att följa populationernas utveckling i länet.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Inventering av utter

Inventering sker i Luleälvens avrinningsområde för att följa utvecklingen av utter i Norrbotten. Mitten av augusti.

Kontaktperson: Susanne Backe

Ängs- och betesmarksinventering

Ängs- och betesmarksinventering Foto: Lst Norrbotten

Inventering av betesmarker och slåtterängar pågår under juli och augusti. Syftet är att kartlägga vilka natur- och kulturvärden som finns i dessa hävdgynnade marker och hur de sköts.

Kontaktperson: Sara Borgström

Upprustningar av de statliga lederna

Fältenheten rustar under juni-augusti bland annat upp:

  • Rallarvägen och Kungsleden i Abisko nationalpark. Kontaktpersoner: Ivar Palo/Åsa Redin/Eva Oskarsson.
  • Leden Nikkaluokta-Kebnekaise. Kontaktpersoner: Ivar Palo/Åsa Redin.
  • Västra leden på Kebnekaise. Kontaktpersoner: Ivar Palo/Åsa Redin/Eva Oskarsson.

Upprustningar i naturreservat

Fältenheten rustar under juni-augusti bland annat upp:

  • Revio - ledmarkeringar, spångning med mera. Kontaktperson Kai Oja.
  • Serri: ny brygga, ledarbeten med mera. Kontaktperson Jan Stuge.
  • Kronogård: ledarbeten med mera. Kontakt: Kronogårds vildmarkscamp.

Naturvårdande skötsel

Fältenheten genomför i år följande naturvårdsinsatser, i egen eller andras regi:

  • Tervavuoma naturreservat - tre naturvårdsbränningar. Kontaktperson Fredrik From.
  • Naturreservat runt om i länet: Gränsmarkeringar av nybildade naturreservat. Kontaktperson: Fredrik From.
  • Uppföljning av den hotade arten hänggräs, Haparanda kommun. I Sverige finns arten endast i Norrbottens län. Förra året flyttades en population till en plats med bättre förutsättningar, och för en annan population röjdes konkurrerande vegetation bort. Preliminära resultat från 2019 visar att flytten och röjningen varit lyckosam. Kontaktperson: Anna Högdahl.
  • Slåtter. För att gynna slåtterkrävande flora slås flera områden i länet. Länsstyrelsen slår eller ger bidrag till slåtter i: Yrafdeltats naturreservat, Kuldholmen Natura 2000, Delliknäs i Laisdalens naturreservat, och naturreservaten Rosfors bruk samt Vasikkavuoma. Kontaktperson: Fredrik From.

Kontakt

Emma Palmgren

Telefon 010-2255397