Publiceringsdatum: 24 maj 2019

Specialtillstånd för forskningsfiske

Kanske är det braxen som är nästa delikatess från Bottenviken? Foto: Guldhaven Pelagiska AB

Nu har Länsstyrelsen utfärdat ett dispens för forskningsfiske efter braxen, mört och id, fiskarter som av många betraktas som skräpfisk. 

Det yrkesmässiga fisket med fällor och ryssjor efter norrbottenskusten bedrivs normalt efter arter som lax och sik. Ett fiske som vanligtvis får starta först den 17 juni.
Fisket som bedrivs i Rånefjärden och Törefjärden har bland annat som syfte att utveckla fångstmetoder och redskap men också nya livsmedelsprodukter och därigenom bredda fiskerinäringen i länet.

Fisket är en del i ett svensk-finskt forskningsprojekt som på svensk sida är ett samarbete mellan bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och fiskeföretaget Guldhaven Pelagiska i Kalix.

Tidigare forskning har visat att ett intensivt fiske på så kallade karpfiskar (t.ex. mört, id och braxen) kan medverka till att minska övergödningen i sjöar och kustområden vilket också är en del som ingår projektet. Ett villkor för fisket är därför att enbart dessa arter får behållas. All annan fisk ska återutsättas.

— Projektet ger oss en möjlighet att utveckla rationella fiskeredskap och metoder för att ta hand om dessa arter samtidigt som vi kan medverka till en förbättrad vattenmiljö, säger Teija Aho, VD på Guldhaven Pelagiska.

Liknande fiske bedrivs sedan flera år i Finland med goda erfarenheter. På Länsstyrelsen tycker man att projektet är intressant och att resultaten kan bli värdefulla för länets fiskerinäring.

— Vår fiskerinäring i Norrbotten står på få ben. Om man skulle kunna bredda fisket och produktutbudet samtidigt som man åstadkommer positiva miljöeffekter så vore det väldigt positivt, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

En komplikation är att fisket sammanfaller i tid med när lax och havsöring börjar vandra in mot älvarna. I Råne älv har numera laxstammen återhämtat sig någorlunda medan havsöringsstammen fortfarande är mycket svag. På länsstyrelsen bedömer man att fisketrycket på dessa stammar bör hållas så lågt som möjligt.

— Varken laxen eller öringen i Råneälven tål ett ökat fisketryck. En förutsättning för att vi skulle kunna ge denna dispens var därför att fisket bedrivs i delar av Rånefjärden där lax och öring inte rör sig och med redskap som inte riktar sig mot att fånga laxfiskar, säger Dan Blomkvist.

Kontakt