Publiceringsdatum: 22 maj 2019

Nu höjs kunskapen kring totalförsvaret

Regional grundsyn

Länsstyrelsen i Norrbotten bjuder in länets kommuner att delta i en distribuerad seminarieövning, inom ramen för den nationella Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020). Detta är en möjlighet för kommuner att höja sin kunskapsnivå kring totalförsvaret och samtidigt få en bild över vilka behov som finns framöver.

Bakgrunden till att genomföra TFÖ 2020 är regeringens beslut att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig ska utvecklas. Totalförsvaret bidrar till att hindra andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

En totalförsvarsövning övar det civila och militära försvaret tillsammans och bidrar därigenom till en stärkt totalförsvarsförmåga. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera TFÖ 2020.

TFÖ 2020 består av fyra olika övningsdelar:

 • central samverkan
 • regional samverkan
 • operativ samverkan
 • nationell samverkan

Kommunerna tillsammans med länsstyrelserna, landsting/regioner och militärregioner är de som ingår i övningsdelen regional samverkan. Övningsdelen regional samverkan består av två delar, en distribuerad seminarieövning och en gemensam seminarieövning. Grunden för den distribuerade seminarieövningen är att samla kompetenser för att höja kunskapen inom organisationen.
Kommunerna representeras av:

 • Ordförande kommunstyrelsen
 • Kommundirektör
 • Kommunikationsansvarig
 • Jurist
 • Säkerhetsskyddschef
 • Räddningschef
 • HR-chef/Personalchef
 • Beredskapssamordnare

Kontakt

Linda Lasu

Enheten för samhällsskydd

Telefon: 010-225 52 93