Publiceringsdatum: 20 maj 2019

Så blir flytten av kulturbyggnader i Kiruna fram till 2020

hus flyttas efter väg

Flyttning av ett så kallat Bläckhornshus. Foto: LKAB

Nu inleds etapp 2 i flyttningen av kulturbyggnader som planerats med anledning av stadsomvandlingen i Kiruna. Kiruna kommunfullmäktige beslutar idag om vilka byggnader som ska flyttas i etapp 2 och var de ska placeras. I processen har Länsstyrelsen medverkat för att bevaka riksintresset kulturmiljö.

Kommunstyrelsens beslut om flyttning av kulturbyggnader i Kiruna har föregåtts av en förhandlingsprocess mellan LKAB och Kiruna kommun där samråd skett med Länsstyrelsen som representant för staten.

— Att ta tillvara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ge dem en funktion på en ny plats är viktigt både för oss på LKAB och för samhället. Husen är viktiga symboler för vår gemensamma historia, och de bär förutom många minnen på känslan av vad staden Kiruna är, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Förslaget på de aktuella byggnaderna är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen Norrbotten.

En kulturmiljöanalys ligger till grund för en gemensam bedömning och prioritering. Kulturmiljövärdet har varit avgörande för beslutet men hänsyn har också tagits till byggnadernas skick och konstruktion liksom till flyttkostnader och en möjlig ny placering och funktion. Det slutliga beslutet har dock kunnat tas först då en ägare/mottagare varit redo ta hand om byggnaden.

— Byggnaderna är viktiga för kirunaborna och bidrar till att Kirunas historia flyttas med till den nya staden. Det blir också en mer spännande ny stad och roligt att gamla kirunabor kan känna igen sig även om husen står på en ny plats, säger Gunnar Selberg, kommunalråd i Kiruna.

— Att de utvalda byggnaderna representerar riksintresset kulturmiljö har varit den avgörande faktorn ur Länsstyrelsens perspektiv, säger länsantikvarie Kerstin Lundin-Segerlund på Länsstyrelsen Norrbotten. - Även om gruvbrytningens inverkan på kulturmiljön kommer att bli stor är det vårt ansvar att se till att riksintresset beaktas, betonar Kerstin Lundin-Segerlund.

En noggrann teknisk dokumentation av varje byggnad har skett för att säkerställa att byggnaderna inte ska komma till skada under flyttningen.

hus flyttas efter väg

Flyttade byggnader.

Bakgrund
På grund av LKAB:s gruvexpansion och stadsomvandlingen i Kiruna kommun flyttas ett antal byggnader med kulturhistoriskt värde i etapper fram till omkring år 2035. Då ska den gamla stadskärnan i Kiruna vara avvecklad. LKAB ansvarar för genomförandet av flyttningen. Länsstyrelsens ansvar i processen är att bevaka att riksintresset för kulturmiljön tillvaratas. I den första etappen flyttades 7 byggnader i Kiruna under 2017 - Hjalmar Lundbomsgården, ingenjörsvillan, arbetarbostaden B5, tre så kallade bläckhornshus samt länsmansbostaden.

Läs mer om kulturbyggnaderna och den aktuella flyttningen på
LKAB:s samhällsomvandlingswebblänk till annan webbplats

SJ-området
- Fem byggnader

Centrum
- Landströms

- Pekinghuset

- Cementgjutaren 1

- Kyrkoherdebostaden

- Frälsningsarméns hus

- Gamla sjukstugan (flyttas på kommunens ansvar)

- Gamla brandstationen (flyttas på kommunens ansvar)

Björkbacken

- Fem tjänstemannavillor

- Rundradiostationen

Övriga bolagsområdet

- Gula raden

- Jerusalem

- Fyra 16-rums arbetarbostäder

- B226, Hjalmar Lundbohmsvägen 17

- Carl Westmans fyra egnahemsbostäder på August Malmsgatan

hus flyttas efter väg

Tidigare platser.

Kontakt

Marianne Nordmark

Kommunikatör Kiruna kommun