Publiceringsdatum: 15 maj 2019

Inventering av vitryggig hackspett i Norrbotten

Vitryggig hackspett, Norrbotten

Vitryggig hackspett i Norrbotten på jakt efter insektslarver. Foto: Jan Bergström

Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade arter. Ett fåtal av den sällsynta fågeln syns till i Norrbotten varje år. Nu arbetar Länsstyrelsen med att söka efter arten och kartlägga de skogar där den trivs bäst. Syftet är att skapa kunskapsunderlag för åtgärder som kan gynna fågelns livsmiljö och öka den biologiska mångfalden.

För att rädda arten från utrotning finns ett eget åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. Från januari till juni 2019 genomför därför Länsstyrelsen en inventering i Norrbotten av förekomsten i utvalda lövskogsmiljöer där vitryggen kan tänkas häcka.

- Vid inventeringen letar vi framförallt i lövskog med inslag av både liggande och stående döda träd där vitryggen söker föda, säger Emilia Vesterberg, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen Norrbotten.

Att faktiskt hitta vitryggig hackspett kräver dock både tur och skicklighet, menar Emilia Vesterberg. Det gäller att lyssna efter läten och trumningar och söka efter hackspår i träden.

- Det är också viktigt att inte störa en vitryggig hackspett om man ser den, då kanske den tvingas lämnar sitt område. Det gäller att visa stor hänsyn, betonar Emilia Vesterberg.

För att antalet vitryggar ska öka i länet måste det bli lättare för hanar och honor att hitta en partner, vilket idag är svårt på grund av de är så få och livsmiljön begränsad. Den som har vitryggig hackspett på sin mark kan därför få ersättning för att skydda sin skog och bidra till en större biologisk mångfald i Norrbotten.

Bakgrund
Vitryggen är akut hotad eftersom de lövskogsmiljöer som arten är anpassad till försvinner alltmer i dagens skogsbruk. Den vitryggiga hackspetten äter insektslarver i död eller döende lövved av al, sälg, björk och asp. Den sortens skogar är numera en bristvara i Norrbotten och hela Sverige. Många värdefulla lövskogar gallras och tappar då sitt värde som livsmiljö för arten.

Läs mer om och lyssna till den vitryggiga hackspetten på Naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats

Du som är markägare
Om du har vitryggig hackspett på din mark kan du få ersättning för att du väljer att skydda din skog. Dessutom gör du en insats inte bara för vitryggig hackspett utan för många andra arter som trivs i samma livsmiljö! Vill du veta mer eller ha hjälp? Kontakta oss via mail till: omradesskydd.norrbotten@lansstyrelsen.se

Länk till Länsstyrelsens information om områdesskydd

Länk till Länsstyrelsens information om hotade arter i Norrbotten


Kontakt