Publiceringsdatum: 7 november 2018

Elva gammelskogar räddas

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jokkmokks allmänning har träffat en överenskommelse som innebär att några av landets mest värdefulla gammelskogar nu kan skyddas som naturreservat.

Den lösning som Jokkmokks Allmännings delägare nu har godkänt innebär att Allmänningen förvärvar mark från Sveaskog, motsvarande värdet på den skog som löses in för reservatsbildning.
Länsstyrelsens arbete med att skydda natur utförs på direkt uppdrag av regeringen, och är helt nödvändigt för att vi ska kunna nå många av våra svenska miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En stor andel av de rödlistade arterna i landet är knutna till naturliga skogsmiljöer. Skyddet av gammelskogar är därför högt prioriterat och har också varit det under en längre tid.

Skyddad natur en långsiktig tillgång för både natur och människor

Bland de områden som ingår i överenskommelsen ingår några av landets finaste gammelskogsområden.
— Här finns alltifrån dramatiska raviner och höga berg med milsvid utsikt till lättillgängliga tallhedar, platta som salsgolv. De planerade reservaten varierar stort i storlek, där de minsta är omkring en kvadratkilometer medan de största täcker hela landskap, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Gemensamt för alla områdena är att skogarna är mycket gamla och har fått utvecklas fritt under lång tid. Därför är skogarna också rika på arter som har höga krav på sin livsmiljö.
— Dessa vackra skogar, med sina knotiga gammeltallar och vridna torrfuror, ger även stora möjligheter till naturupplevelser. De skyddade områdena utgör därför en grön infrastruktur som kan utgöra en stabil bas för utveckling av friluftsliv och hållbar turism, säger Per-Anders Jonsson.

Bilda naturreservat

Länsstyrelsen startar nu arbetet med att bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär en bred remiss och samråd med övriga berörda parter, bland annat berörda samebyar.

Den ca 6 000 ha stora, södra delen av Karatj-Råvvåive ingår inte i den nuvarande uppgörelsen. För detta område kommer samråden mellan parterna att fortsätta under 2019.

— Tanken är att ge tid till fortsatta överläggningar för att tillsammans se om det finns godtagbara, alternativa sätt att ge detta värdefulla naturområde ett långsiktigt skydd.

Den modell som föreslagits av allmänningen och som är huvudspåret inför de kommande överläggningarna, är att området skyddas enligt motsvarande Sveaskogs Ekoparkskoncept.

Fakta:

  • Områdesskyddet är en viktig del för att kunna nå 7 av 16 Miljömål.
  • Skogsskyddet är mest omfattande och har högst prioritet från regeringen. Arbetet är uppdelat i etappmål som fastställts av regeringen. Urvalet av områden styrs av nationella och regionala strategier.
  • I Sverige får skogsbruk endast bedrivas på ”produktiv skogsmark”. I dagsläget har ca 4 % av den produktiva skogen nedanför fjällskogarna i Norrbotten ett lagstadgat skydd.
skog

Skogen i området är till övervägande delar urskogsartad med gott om tallar och granar över 200 år. Foto: Sebastian Kirppu

Kontakt

Per-Anders Jonsson

Chef Naturskyddsenheten