Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av möbler och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Bygdemedel i Norrbotten

I Norrbottens län kan du söka bygdemedel inom kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk och Luleå. I Piteå kommun finns särskilda medel som kan sökas i Sikfors och Arnemark.

I länet kan ideellt arbete ingå med 220 kronor per timme för föreningar. Det är också möjligt att söka stöd för inventarier som ingår i investeringen. 

Du kan inte söka bygdemedel för kommersiell verksamhet.

Du kan vanligen få mellan 35 och 75 procent av godkända kostnader. Bidragsprocenten varierar mellan de olika kommunerna och dessa är de som oftast gäller:

 • Arjeplog 35-70 %
 • Arvidsjaur maximalt 70 %
 • Boden maximalt 70 %
 • Gällivare 35-70 %
 • Jokkmokk maximalt 75 %
 • Luleå 10-70 %
  Luleå kommun tillämpar ansökningsomgångar, ansökningarna ska vara inne senast 1 april och 1 oktober.

Detta har också betydelse för hur stort bidraget kan bli:

 • Kommunens egen strategi för projekt/investeringar med bygdemedel
 • De pengar som finns kvar för det aktuella året i kommunen

Om du ansöker om medfinansiering till ett projekt inom någon av strukturfonderna, hos Region Norrbotten eller något annat större projekt måste det tydligt framgå i din ansökan. Du måste också redovisa den totala projektbudgeten. I medfinansieringsansökan kan inget ideellt arbete ingå då det inte är stödberättigande i huvudprojektet.

Här hittar du en sammanställning över ärenden som beviljats stöd under året.
Om du vill ha mer information om projektet så kontakta Länsstyrelsen.

Listan uppdateras efter varje kvartal

Sökande

Projekt

Beviljat stöd

Lövskärs småbåtshamnförening

Muddring i hamnbassäng

54 750 kr

Trångfors IF

Takbyte

70 000 kr

Jokkmokks kommun

Projekt Kultur- och upplevelseutveckling 2021

1 700 000 kr

Jokkmokks kommun

Projekt Ideell kreativitet 2021

2 650 000 kr

Sametinget

Rennäringens främjande 2021

8 800 000 kr

Kluntarnas stugförening

Muddring i Fiskehamnsviken

323 895 kr

Kusåns byaförening

Anslutning av avlopp

76 042 kr

Jokkmokks kommun

Näringslivsutveckling 2021

5 000 000 kr

Jokkmokks kommun

Utveckling av översiktsplan

2 318 000 kr

Jokkmokks kommun

Vidareutveckling av Arctic
Maritime Fishfarm

562 500 kr

Vibbyns Hembygdsförening

Renovering av kök

73 465 kr

Arjeplogs kommun/ Kultur och Fritid

Sportgolv utomhus

173 500 kr

Tjappsåive Byastugeförening

Byte och uppgradering av elinstallationer

45 300 kr

Föreningen för Auktsjaurs utveckling

Samverkan för utveckling av fritidsaktiviteter

46 415 kr

Bodens kommun

Näringslivsutveckling 2021

5 500 000 kr

Gemträsk byaförening

Investering i värmepump och kök

41 000 kr

Mockträsk byaförening

Ny avloppsanläggning i bygdegården

89 250 kr

Svartbjörnsbyns IF

Upprustning av bygdegård och idrottsanläggning

779 581 kr

Gällivare kommun

Näringslivsutveckling 2021

6 500 000 kr

Jokkmokks kommun

Investeringar i Tranans livsmedelshus

2 000 000 kr

Murjeks Bollklubb

Armaturbyte i elljusspåret

122 539 kr

Jokkmokks Sockenallmänning

Fiskevårdande åtgärder 2021

200 000 kr

Vuollerims Sportklubb

Inköp av träningsutrustning till gymmet

788 718 kr

Jokkmokks kommun

Samlingslokal och aula i Östra skolan

650 000 kr

Jokkmokks kommun

Investeringar i Swebor industrihus

2 500 000 kr

Vaisa sameförening

Restaurering av Vaisaluokta gamla kyrkkåta

170 000 kr

Ájtte

Renovering och utställning i Tjåggnårisstugan

400 000 kr

Polcirkelgymnasterna

Förbättringar i Polcirkelhallen

130 000 kr

Brändöns byahusförening

Flyttning och renovering av bagarstuga

550 000 kr

Malmbanans vänner

Återskapa museal uppställningsplats

200 000 kr

Fällträsk Långträsk vattenförening

Förbättring av vattenkvalitet

70 700 kr

Bergnäsets AIK

Multigolfbana

157 000 kr

Luleå kommun

Ny utställning i visitors center i Gammelstad

250 000 kr

Niemisels bygdegårdsförening

Tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering

215 700 kr

Ersnäs idrottsförening

Inköp av skoter

100 000 kr

Rödkallens stug- och hamnförening

Ny hamnanläggning

400 000 kr

Under det första halvåret 2021 har Länsstyrelsen beslutat om 43 708 355 kronor i bygdemedel till föreningar och kommuner.

Ansök om bygdemedel i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om bygdemedel.

Till din ansökan ska du skicka med bilagor:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Om du behöver en mall för detaljerad budget kontaktar du din länsstyrelse

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ärendet registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärendet skickas på remiss till berörd kommun för yttrande. Varje kommun har sina egna riktlinjer och prioriteringar för bygdemedel.
 • När ärendet är utrett och kommunens yttrande kommit in till Länsstyrelsen fattas beslut i ärendet.

Då beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.

När investeringen är påbörjad och fakturorna är betalda skickar du in kopior på dem tillsammans med någon form av betalningsbevis som styrker att föreningen betalt fakturorna. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.

Blanketter för att redovisa ditt projekt

Läs gärna instruktionen för hur du redovisar.

Instruktioner för redovisning av bygdemedelsprojekt Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka även en ifylld rekvisitionsblankett samt kostnadssammanställning (summerad om det finns många verifikat). Dessa har du fått medskickade i ditt beslut.

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Kontakt