Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av möbler och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

I Norrbotten finns bygdemedel här

I Norrbottens län kan ni söka bygdemedel inom följande kommuner.

Ni kan få mellan 35 och 75 procent för godkända kostnader. Bidragsprocenten varierar mellan de olika kommunerna och dessa är de som oftast gäller:

 • Arjeplog 35 - 70%
 • Arvidsjaur maximalt 70%
 • Boden maximalt 70%
 • Gällivare 35 - 70%
 • Jokkmokk maximalt 75%
 • Luleå 70%


Detta har också betydelse för hur stort bidraget kan bli:

 • Kommunens egen strategi för projekt/investeringar med bygdemedel
 • De pengar som finns kvar för det aktuella året i kommunen

I Piteå kommun finns särskilda medel som kan sökas i Sikfors och Arnemark.

Om du ansöker om medfinansiering till ett projekt inom någon av strukturfonderna, hos Region Norrbotten eller något annat större projekt måste det tydligt framgå i din ansökan. Du måste också redovisa den totala projektbudgeten. I medfinansieringsansökan kan inget idéellt arbete ingå då det inte är stödberättigande i huvudprojektet.

Ansök om bygdemedel i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om bygdemedel.

Till din ansökan ska du skicka med bilagor:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad budget, använd gärna denna mallExcel.

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ärendet registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärenet skickas på remiss till berörd kommun för yttrande. Varje kommun har sina egna riktlinjer och prioriteringar för bygdemedel.
 • När ärendet är utrett och kommunens yttrande kommit in till Länsstyrelsen fattas beslut i ärendet.

Då beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.

När investeringen är påbörjad och fakturorna är betalda skickar du in kopior på dem tillsammans med någon form av betalningsbevis som styrker att föreningen betalt fakturorna. Skicka även en ifylld rekvisitionsblankett samt kostnadssammanställning (summerad om det finns många verifikat).

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.

Blanketter för att redovisa ditt projekt

Läs gärna instruktionen för hur du redovisar.

Instruktioner för redovisning av bygdemedelsprojektPDF

RekvisitionsblankettWord

Redovisning av ideellt arbeteExcel

KostnadssammanställningExcel

Slutrapport, mallWord

Skicka underlaget till

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län